Indorama Ventures

บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 2 5 6 4 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ� ำปี 2564 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน B จากการ ประ เมินการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของ CDP ในปี 2564 2 • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งใน สมาชิกของ S&PGlobal SustainabilityYearbook 2022 และ เป็ นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาว โ จนส์ ในกลุ่ม World และ Emerging Markets ของบริษัท ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นปีที่ 3 และ 5 ติดต่อกัน • ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับต� ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 97 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำทั่วโลก 139 แห่ง • ในปี 2564 อินโดรามา เวนเจอร์ ส ได้ รับ การประเมินในระดับ Platinum ด้วยคะแนน 75 คะแนน • ไอวีแอล ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น� ำที่อันดับ 1% (ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99) ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิต เคมีภัณฑ์พื้นฐาน จาก EcoVadis • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ด้วยเกรด B จาก 50 บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำของโลก 50 แห่ง ความสำ �เร็จสำ �คัญในปี 2564 • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล Best Sustainability จากงาน SET Awards ประจ� ำปี 2564 • อินโดรามา เวนเจอร์ ส ยังคงได้ รับคัดเลือก ให้อยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE4Good • ไอวีแอล ได้รับคะแนนด้าน ESG 4.1 จาก 5 คะแนน โดยได้รับการจัดอันดับอยู่ในต� ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 95 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ความส� ำเร็จส� ำคัญในปี 2564 ไอวีแอลโดยสังเขป วิสัยทัศน์ปี 2573 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG Council ผลงานส� ำคัญด้านความยั่งยืนประจ� ำปี 2564 การมีส่วนสนับสนุนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเราเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ แนวทางของเราในการสร้างคุณค่า การเงินเพื่อความยั่งยืน การขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจของไอวีแอล ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและการก� ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การก� ำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการนวัตกรรม การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การขับเคลื่อนการหมุนเวียนด้วยการรีไซเคิล การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ ำ การบริหารจัดการของเสีย การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา ความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล การลงทุนให้พนักงานของเรา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Operational Excellence Awards สารบัญ 3 บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 2 5 6 4 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนนด้าน ESG ที่ระดับ BBB ในปี 2564 • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล “Best Sustainability-Linked Transaction & Best ESG-Linked Financing Deal of the Year” จากการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมินด้าน ESG อยู่ในอันดับที่ 7 จาก 228 บริษัท โดยเป็ นบริษัทมีความเสี่ยงปานกลาง ที่จะเผชิญกับผลกระทบทางการเงินที่ส� ำคัญจากปัจจัย ESG นอกจากนี้ บริษัทไม่เคยประสบกับปัญหากรณีพิพาทร้ายแรง ข้อมูลเพิ่มเติม

3 1 3 18 7 1 33 6 16 พลาสติก Combined PET โรงงานของไอวีแอล ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 124* แห่ง ทวีป ประเทศ โรงงาน รีไซเคิล * รายงานความยั่งยืนประจ� ำปี 2564 ประกอบด้วยข้อมูลจากโรงงาน 112 แห่ง รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ภายใต้ หัวข้อ “เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้” ในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ฉบับเต็ม กลุ่มธุรกิจ เส้นใย ออกไซด์และ อนุพันธ์แบบบูรณาการ ทวีปอเมริกาเหนือ • แคนาดา • เม็กซิโก • สหรัฐอเมริกา ทวีปอเมริกาใต้ • บราซิล ทวีปโอเชียเนีย • ออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา • อียิปต์ • กานา • ไนจีเรีย ทวีปยุโรป • ออสเตรีย • บัลแกเรีย • สาธารณรัฐเช็ก • เดนมาร์ก • ฝรั่งเศส • เยอรมนี • ไอร์แลนด์ • อิตาลี • ลิทัวเนีย • ลักเซมเบิร์ก • โปแลนด์ • โปรตุเกส • รัสเซีย • สโลวาเกีย • สเปน • เนเธอร์แลนด์ • ตุรกี • สหราชอาณาจักร #1 PET ทั่วโลก ผู้นำ �ด้านการรีไซเคิล ผู้ผลิตแบบบูรณาการเพียงรายเดียวในยุโรป และแบบครบวงจรในอเมริกาเหนือ ผู้นำ �ด้านบรรจุภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่ ผู้นำ �ด้าน PIA ระดับโลก #1 เส้นใยสั้นในภูมิภาคอาเซียน #2 เส้นใยสององค์ประกอบ #2 ความปลอดภัยในยานยนต์และยางรถยนต์ #1 สารลดแรงตึงผิวที่ปราศจากไอออน ในทวีปอเมริกา #1 EO ในทวีปอเมริกา #1 ผู้จัดหาส่วนผสมสำ �หรับผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน และสิ่งทอในทวีปอเมริกา #2 บริษัทระดับโลกที่ใช้กระบวนการ Ethoxylation ทวีปเอเชีย • จีน • อินเดีย • อินโดนีเซีย • อิสราเอล • เมียนมา • ฟิลิปปินส์ • ไทย ไอวีแอลโดยสังเขป 4 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ข้อมูลเพิ่มเติม HOME

ยืนยันอนาคตองค์กรของเรา ด้วยวิธีการแบบใหม่ในการท� ำงาน เครื่องมือดิจิทัล Indorama Ventures Excellence (IVEX) ผู้น� ำรุ่นต่อไป พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ของเรา ให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มความเป็นผู้น� ำด้าน rPET เป็นสองเท่า วัตถุดิบชีวภาพ 2.4 ล้านตัน ท� ำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในการด� ำเนินงานของเรา ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น การเลิกใช้ถ่านหิน โครงการที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และ เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) 5 องค์กรที่พร้อม ส� ำหรับอนาคต การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการด� ำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมและ มีความยั่งยืน วิสัยทัศน์ปี 2573 บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 2 5 6 4 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี HOME

6 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจ ของเรา การแก้ปัญหาคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากเรา ตระหนักถึงความเร่งด่วนเพื่อด� ำเนินการ อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงก� ำลัง ก้าวขึ้นไปอีกระดับในการลงทุนในบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบ ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังของเรา” นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ข้อมูลสำ �หรับ สารฉบับเต็ม HOME

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคมีภัณฑ์ของเรามีบทบาทในชีวิตประจ� ำวันมากขึ้น เรามั่นใจในความสามารถ ของไอวีแอลในการสร้างประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมในการส่งมอบ ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อม สู่โลกใหม่แห่งการหมุนเวียน” นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง 7 บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 2 5 6 4 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี ข้อมูลสำ �หรับ สารฉบับเต็ม HOME

8 “เราตระหนักถึงความจ� ำเป็นในการท� ำงานข้ามสายงานร่วมกัน เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดในฐานะ ’ไอวีแอลรวมเป็นหนึ่ง’ และมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ยั่งยืนในระบบนิเวศยุค New Normal” นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ข้อมูลสำ �หรับ สารฉบับเต็ม HOME

“เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน คือ วิวัฒนาการทางอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์และการด� ำเนินธุรกิจของเรา โดยยังสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภค ผ่านรูปแบบ ‘การผลิต-การใช้-การรีไซเคิล’ ” นายยาช โลเฮีย ประธาน ESG Council สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง สารจากประธาน ESG COUNCIL 9 บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 2 5 6 4 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี ข้อมูลสำ �หรับ สารฉบับเต็ม HOME

+4.58% ผลงานสำ �คัญด้านความยั่งยืนประจำ �ปี 2564 สิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล 10 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม +0.4% -0.62% +16% +5% -1% +59% -3% -3% -3% 72,000 14,300 +43% 1,591,292 317,064 +43% 0.5 2.4 +43% +8% 7.5% การใช้พลังงานไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน 109.5 การใช้พลังงานทั้งหมด ล้านกิกะจูล 5.33 5.93% อัตราการใช้น้ำ �ทั้งหมด ปริมาณน้ำ �รีไซเคิลและน้ำ �ใช้ซ้ำ � ลบ.ม./ตันการผลิต 0.0085 อัตราปริมาณของเสียอันตราย ตัน/ตันการผลิต ตัน ล้านขวด ล้านตัน ล้านขวด ล้านตัน ตัน (ตั้งแต่ปี 2554 – ธันวาคม 2564) (ตั้งแต่ปี 2554 – ธันวาคม 2564) (ตั้งแต่ปี 2554 – ธันวาคม 2564) 78% การจัดการของเสียแทนการฝังกลบ 0.439 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1) tCO2e/ตันการผลิต 0.150 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 2) tCO2e/ตันการผลิต 0.589 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) tCO2e/ตันการผลิต 6.63 อัตราการใช้พลังงานทั้งหมด กิกะจูล/ตันการผลิต 2.8 การใช้พลังงานทดแทน ล้านกิกะจูล การรีไซเคิล ขวด PET การรีไซเคิล PET หลังการบริโภค ที่ถูกอัดเป็นก้อน ลดปริมาณ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในวัฏจักรชีวิต ของผลิตภัณฑ์

สังคม เศรษฐกิจและการกำ �กับดูแล อัตราการบาดเจ็บ จากการทำ �งานโดยรวม (TRIR) การสำ �รวจความพึงพอใจของลูกค้า* * มีการส� ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการ ทุกปีเว้นปีโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืน การส� ำรวจนี้ด� ำเนินการในปี 2563 11 บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 2 5 6 4 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 76.20%(NPS) 25,760 22% +5% 87% 90% 92% +11% 0.98 0.66 +38% +38% +55% 684 -24% +234% +2.48 THB AA- +61% +2.19% 29.92 +35% 11.42% +51% 1.65 200,981 -20% Net Promoter Score (NPS) 86.16% 92% 57 ชั่วโมง ล้านเหรียญสหรัฐ คน เหรียญสหรัฐ กรณี ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม ดัชนีความพึงพอใจ ของลูกค้า (CSI) อัตราการรักษา ลูกค้าเดิม (CRR) ของหัวหน้าธุรกิจหลักร่วมลงนาม ของหัวหน้าโรงงานร่วมลงนาม ล้านเหรียญสหรัฐ (หลังหักภาษีและส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอ� ำนาจควบคุม) กรณี ต่อ 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน ต่อ 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน พนักงานทั้งหมด 14.8ล้านตัน ปริมาณการขายทั้งหมด 3.76บาท กำ �ไรหลักต่อหุ้น TRIS อันดับความน่าเชื่อถือจาก 14,629ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้รวมทั้งหมด 1,055ล้านเหรียญสหรัฐ กระแสเงินสด จากกิจกรรมดำ �เนินงาน 1,743ล้านเหรียญสหรัฐ (ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจ� ำหน่าย) กำ �ไรหลัก กำ �ไรหลักสุทธิ ความหลากหลายทางเพศ คะแนนความผูกพันของพนักงาน การฝึกอบรมเฉลี่ย การสนับสนุนด้าน CSR ทั้งหมด สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมอบให้ ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการรีไซเคิล การลาออกโดยรวม ทรัพยากรบุคคล อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ผลงานสำ �คัญด้านการเงิน รายงานโครงการสร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามหลักการกำ �กับ ดูแลกิจการ (CGPAC) ปี 2564 การลงนามรับรองด้านสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม อัตราการบาดเจ็บจากการ ทำ �งานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 9,493 2,751 ข้อมูลเพิ่มเติม HOME

LTIFR per 200,000 man-hours < 0.5 cases by 2025 < 0.1 cases by 2050 2021 result: 0.66 cases No Human Rights Violations 2021 result: No Human Rights Violations LTIFR per 200,000 man-hours < 0.5 cases by 2025 < 0.1 cases by 2050 2021 result: 0.66 cases PET bale input per year 0.75 million tons by 2025 1.5 million tons by 2030 diverted from landfill 2021 result: 0.317 million tons Following and contributing to industry partnerships and commitments Bottles recycled per year 50 billion by 2025 100 billion by 2030 PET bale input per year 0.75 million tons by 2025 1.5 million tons by 2030 2021 results: 14.3 billion bottles 0.317 million tons Reduction in combined GHG (Scope 1&2) intensity 10% by 2025 30% by 2030 2021 result: 3% PET bale input per year 0.75 million tons by 2025 1.5 million tons by 2030 diverted from ocean 2021 result: 0.317 million tons Sustainability CAPEX US$ 2 billion by 2025 US$ 7 billion by 2030 90%waste diverted from landfill by 2025/2030 2021 result: 78% waste diverted from landfill Vitality Index in 2022 Fibers Business = 23% Combined PET = 31% IOD = 22% 2021 result: Fibers Business = 23% Combined PET = 31% IOD = 22% Reduction in water intensity 10% by 2025 20% by 2030 2021 result: +0.48% Renewable electricity consumption 10% by 2025 25% by 2030 2021 result: 7.5% Educating 1 million consumers around the world about recycling education by 2030 2021 result: 53,585 people (cumulative 2018-2021) SDGs Report 2021 การมีส่วนสนับสนุนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นวิธีที่ส� ำคัญเพื่อมุ่งสู่สังคมที่ยั่งยืน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและแก้ไขปัญหาระดับโลก สังคม และสิ่งแวดล้อม เรามีส่วนร่วมอย่างมากในการบรรลุผลตาม SDGs ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ไอวีแอลเป็นบริษัทแรก ในประเทศไทยที่เผยแพร่รายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในปี 2563 ส� ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ เข้าชมในรายงาน SDGs ฉบับใหม่ปี 2564 เป้าหมาย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 12 ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม HOME

ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเรา เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง หมายเหตุ: IVL Vision 2030 recycling ambition (A) 3.13 ล้านตันของ PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน และ 2 แสนล้านขวด PET หลังการบริโภค ต่อปี (B) 21% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล และ 48% เทียบกับวัตถุดิบในธุรกิจ PET 13 บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 2 5 6 4 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี รษฐกิจแบบหมุนเวียน บูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเข้าใน การดำ �เนินธุรกิจของไอวีแอล เข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันและสนับสนุน การดำ �เนินงานเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ของเสีย การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90% ภายในปี 2568/2573 * ปีฐาน ณ ปี 2563 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LTIFR < 0.5 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำ �งาน ภายในปี 2568 รให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล มให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลแก่ผู้บริโภคทั่วโลก 00,000 คน ภายในปี 2573 วัตถุดิบหมุนเวียน วัตถุดิบชีวภาพ: 16% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล วัตถุดิบรีไซเคิล (rPET)(B) : 10% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล และ 23% เทียบกับวัตถุดิบ ในธุรกิจ PET ภายในปี 2573 ความมุ่งมั่นด้านการรีไซเคิล • PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน ต่อปี 750,000 ตัน ภายในปี 2568 1,500,000 ตัน ภายในปี 2573(A) • รีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภค ต่อปี 50,000 ล้านขวด ภายในปี 2568 100,000 ล้านขวด ภายในปี 2573(A) การลงทุนด้านความยั่งยืน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2568 (ยอดสะสมในปี 2563-2568) 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 (ยอดสะสมในปี 2563-2573) พลังงาน* การลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ภายในปี 2568 15% ภายในปี 2573 ก๊าซเรือนกระจก* การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) 10% ภายในปี 2568 30% ภายในปี 2573 การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 10% ภายในปี 2568 25% ภายในปี 2573 น้ำ �* การลดอัตราการใช้น้ำ � 10% ภายในปี 2568 20% ภายในปี 2573 ข้อมูลเพิ่มเติม HOME

แนวทางของเราในการสร้างคุณค่า 14 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ปัจจัยขาเข้า ความมุ่งเน้น ความพร้อมดำ �เนินการ คุณภาพ และความพร้อมทางการเงิน ต้นทุนทางการเงิน (Financial Capital) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,117 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทรัพย์สินหมุนเวียน 5,292 ล้านเหรียญสหรัฐ ด� ำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเข้าซื้อกิจการใหม่และโรงงาน ที่ก� ำลังเกิดขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ ชั้นน� ำที่ยั่งยืน มองหาการควบรวมและซื้อกิจการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความ แข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานของเรา กลยุทธ์ระดับโลกที่มีการบูรณาการ อย่างสูงนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการด� ำเนินงานสามารถรับมือกับการ หยุดชะงักที่คาดไม่ถึงได้เป็นอย่างดี การน� ำแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมาใช้เพื่อช่วย ลดต้นทุนที่จ� ำเป็นต่อการด� ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกและการด� ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนผู้มีความสามารถ เราลงทุนอย่าง มากในการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จ� ำเป็นส� ำหรับพนักงาน ของเราเพื่อพร้อมต่อความรับผิดชอบที่สูงขึ้นและกลายเป็นองค์กร ที่พร้อมส� ำหรับอนาคต ความไว้วางใจเป็นสิ่งส� ำคัญส� ำหรับองค์กรที่จะเติบโต ดังนั้น เราจึง พร้อมที่จะลงทุนในโครงการให้ความรู้ที่ส่งเสริมการรีไซเคิล รวมถึง ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีตลอดการด� ำเนินงานของเรา และสร้างความมั่นใจว่าเราจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนและ สิ่งแวดล้อมเสมอ เราลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ไม่เพียงเพื่อจะเป็นผู้น� ำตลาด เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาเทคนิคและกระบวนการใหม่ๆ เพื่อ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยั่งยืน ต้นทุนทางการผลิต (Manufactured Capital) 124 โรงงาน ใน 33 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาค โรงงานรีไซเคิลทั้งหมด 16 โรงงาน ต้นทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) การสนับสนุนด้าน CSR 1.65 ล้านเหรียญสหรัฐ ต้นทุนทางบุคลากร (Human Capital) คณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลาย พนักงานทั้งหมด 25,760 คน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,400,000 เหรียญสหรัฐ ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 22.7 ล้านเหรียญสหรัฐ นักวิจัยและพัฒนา 214 คน ศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลก 21 แห่ง ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) การใช้วัตถุดิบ 15.97 ล้านตัน การใช้พลังงาน 109.5 ล้านกิกะจูล การใช้น�้ ำ 88.1 ล้านลูกบาศก์เมตร การใช้พลังงานทดแทน 2.8 ล้านกิกะจูล วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำระดับโลกที่ด� ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม พันธกิจ เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นําที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม โดย มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร กระบวนการท� ำงาน และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย แถลงการณ์ความมุ่งหมาย �‚‚‹�Œ�‚Œ�‹Œ‹�Œ�Œ�‚

ด้วยการที่เราเข้าสู่ปีที่ 11 ในการรายงานด้านความยั่งยืน เราจึงน� ำ International Integrated Reporting Council (IIRC)’s International Integrated Reporting <IR> Framework มาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม โดยก� ำหนดโครงสร้างของรายงานเป็นไปตามกรอบของมาตรฐานดังกล่าว เราสามารถที่จะน� ำเสนอว่าองค์กรของเราสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกลยุทธ์การด� ำเนินงานของเราทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว ใน 6 ประเภท ของต้นทุนตามมาตรฐานนี้ 15 บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 2 5 6 4 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี Better Growth Better Environment Better Life Great Product for Society Circular Economy Net Zero Carbon Recycling to End PlasticWaste Health & Safety Well-being & Empowerment Future-proofing our organization, leveraging on new ways of working Working together with partners to decarbonize our operations Reimagining our products for value, performance and environment ปัจจัยขาออก ผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้น สนับสนุนต่อ SDGs หมายเลข สนับสนุนต่อ SDGs หมายเลข สนับสนุนต่อ SDGs หมายเลข ผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial Capital) รายได้รวม 14,600 ล้านเหรียญสหรัฐ Core EBITDA 1,743 ล้านเหรียญสหรัฐ ก� ำไรหลักต่อหุ้น (EPS) 3.76 บาท ผลลัพธ์ทางการผลิต (Manufactured Capital) รีไซเคิลขวด PET 14,300 ล้านขวด / รีไซเคิล PET ที่ถูกอัดเป็นก้อน 317,064 ตัน การผลิต Flake 222,205 ตัน อัตราของเสียทั้งหมด 0.0234 ตันต่อตันการผลิต 78% จากของเสียทั้งหมด ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ผลลัพธ์ทางธรรมชาติ (Natural Capital) อัตราการใช้พลังงานลดลง 1.5% อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลดลง 3% น�้ ำรีไซเคิลและน�้ ำใช้ซ�้ ำอยู่ที่ 5.93% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน) 143,705 ตัน ผลลัพธ์ทางบุคลากร (Human Capital) สัดส่วนพนักงานหญิง 22% / การฝึกอบรมเฉลี่ย 29.92 ชั่วโมง / การลาออกโดยรวม 11.42% อัตราการบาดเจ็บจากการท� ำงานโดยรวม 0.98 กรณี ต่อ 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน อัตราการบาดเจ็บจากการท� ำงานถึงขั้นหยุดงาน 0.66 กรณี ต่อ 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน ผลลัพธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) 86.16% อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) 92% / NPS อยู่ที่ 57 กิจกรรม CSR 450 กิจกรรม / ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการรีไซเคิล 2,751 คน ผลลัพธ์ทางปัญญา (Intellectual Capital) สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่: 31% ส� ำหรับธุรกิจพลาสติก Combined PET / 23% ส� ำหรับธุรกิจเส้นใย / 22% ส� ำหรับธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ 696 ผลิตภัณฑ์ใหม่ / 121 โครงการความร่วมมือ 74 สิทธิบัตร (สิทธิบัตรที่ยื่นจดและได้รับ จากทั้งหมด 958 ฉบับ) 65% ของการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจพลาสติก Combined PET ปริมาณการผลิตทั้งหมด 14.72* ล้านตัน 16.51# ล้านตัน ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ ปริมาณการผลิต 2.24* ล้านตัน Core EBITDA 377 ล้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจพลาสติก Combined PET ปริมาณการผลิต 10.73* ล้านตัน Core EBITDA 1,103 ล้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจเส้นใย ปริมาณการผลิต 1.75* ล้านตัน Core EBITDA 268 ล้านเหรียญสหรัฐ * ไม่รวมการขายภายในระหว่างบริษัท # รวมการขายภายในระหว่างบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติม HOME

2561 2562 2563 2564 เงินกู้สีน้ำ�เงิน เพื่อการรีไซเคิล โดย IFC, ADB และ DEG หุ้นกู้ส่งเสริม ความยั่งยืน โดย BBL, KBank, KTB, SCB และ HSBC การเงินเพื่อความยั่งยืน “การส่งเสริมในด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของเรา และยังช่วยเราให้เติบโตทางธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มาจากความเชื่อมั่น ของนักลงทุนต่อแนวโน้มการเติบโตของเรา ตลอดจนบทบาทของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน ชั้นน� ำระดับโลก ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อันมีคุณค่าส� ำหรับการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและ อุตสาหกรรมต่างๆ ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจกับไอวีแอล” อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน มูลค่า 10,000 ล้านบาท ในปี 2564 เพื่อขับเคลื่อน การผลิตที่ยั่งยืนและสนับสนุนการด� ำเนินการเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การออกหุ้ นกู้ ส่ งเสริมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงิน ของเรา และสามารถวัดได้จากประสิทธิภาพของเรา ในการบรรลุตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน และยัง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานของเราในการ เติบโตอย่างยั่งยืน มูลค่าทั้งหมดกว่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ในด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน นายซันเจย์ อาฮูจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน* * นายซันเจย์ อาฮูจา ด� ำรงต� ำแหน่ง Interim Executive President Combined PET ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2565 200 ล้าน เหรียญสหรัฐ 200 ล้านยูโร เงินกู้สีเขียว โดยธนาคาร Mizuho เงินกู้นินจา โดยเงินกู้ร่วม ESG 255 ล้าน เหรียญสหรัฐ 300 ล้าน เหรียญสหรัฐ 300 ล้าน เหรียญสหรัฐ 16 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ข้อมูลเพิ่มเติม HOME

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=