Indorama Ventures A4 TH

1 2 3 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนโยบาย อย่ างเร่ งด่ วน เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านจาก การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ยัง ไม่ลดลงส� ำหรับเศรษฐกิจหลัก ภายในปี 2573 และส� ำหรับ ทั่วโลก ภายในปี 2583 มากกว่า 100 ประเทศร่วมตกลง ลดก๊าซมีเทนลง 30% ภายใน ปี 2573 เนื่องจากก๊าซชนิดนี้ สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึง 80 เท่า 137 ประเทศมุ่งมั่นที่จะหยุด และฟื้ นฟูการท� ำลายป่ าและ คว าม เ สื่อม โ ทรมขอ งที่ดิน ภายในปี 2573 ประเทศที่พัฒนาแล้ วยืนยัน ในค� ำมั่นสัญญาที่จะมอบเงิน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในการจัดหาเงินทุนด้านสภาพ ภูมิอากาศ ความมุ่งมั่นหลักจากการประชุม COP26 ความมุ่งมั่นสากลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก COP26 และบทบาท ในการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกของไอวีแอล ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2573 สมาชิกสหภาพยุโรปเข้าร่วมนโยบาย ‘Fit for 55’ เพื่อช่วยลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 55% ภายในปี 2573 ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าที่จะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ครึ่งหนึ่งจากปี 2548 ภายในปี 2573 2 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเป็น ประจ� ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2538 โดยมีตัวแทนจากทั่วโลกเข้าร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยที่เมืองปารีสเมื่อ 6 ปีก่อน บรรดาผู้น� ำโลกได้ร่วมกันตกลงในการด� ำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ โดย มุ่งมั่นที่จะรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส จากระดับในยุค ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ในปี 2564 การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ที่เมือง Glasgow ถือเป็นหมุดหมายส� ำคัญในรอบ 5 ปี ซึ่งก่อให้เกิดความมุ่งมั่นและแผนปฏิบัติ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลากหลายประเทศ อันแสดงให้เห็น ถึงความเป็นน�้ ำหนึ่งใจเดียวในการช่วยปกป้องโลกเพื่อลูกหลานในอนาคต สืบต่อไป รายงาน พิเศษ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=