Indorama Ventures A4 TH

SUSTAINABILITY REPORT 2021

1 2 3 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนโยบาย อย่ างเร่ งด่ วน เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านจาก การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ยัง ไม่ลดลงส� ำหรับเศรษฐกิจหลัก ภายในปี 2573 และส� ำหรับ ทั่วโลก ภายในปี 2583 มากกว่า 100 ประเทศร่วมตกลง ลดก๊าซมีเทนลง 30% ภายใน ปี 2573 เนื่องจากก๊าซชนิดนี้ สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึง 80 เท่า 137 ประเทศมุ่งมั่นที่จะหยุด และฟื้ นฟูการท� ำลายป่ าและ คว าม เ สื่อม โ ทรมขอ งที่ดิน ภายในปี 2573 ประเทศที่พัฒนาแล้ วยืนยัน ในค� ำมั่นสัญญาที่จะมอบเงิน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในการจัดหาเงินทุนด้านสภาพ ภูมิอากาศ ความมุ่งมั่นหลักจากการประชุม COP26 ความมุ่งมั่นสากลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก COP26 และบทบาท ในการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกของไอวีแอล ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2573 สมาชิกสหภาพยุโรปเข้าร่วมนโยบาย ‘Fit for 55’ เพื่อช่วยลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 55% ภายในปี 2573 ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าที่จะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ครึ่งหนึ่งจากปี 2548 ภายในปี 2573 2 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเป็น ประจ� ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2538 โดยมีตัวแทนจากทั่วโลกเข้าร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยที่เมืองปารีสเมื่อ 6 ปีก่อน บรรดาผู้น� ำโลกได้ร่วมกันตกลงในการด� ำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ โดย มุ่งมั่นที่จะรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส จากระดับในยุค ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ในปี 2564 การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ที่เมือง Glasgow ถือเป็นหมุดหมายส� ำคัญในรอบ 5 ปี ซึ่งก่อให้เกิดความมุ่งมั่นและแผนปฏิบัติ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลากหลายประเทศ อันแสดงให้เห็น ถึงความเป็นน�้ ำหนึ่งใจเดียวในการช่วยปกป้องโลกเพื่อลูกหลานในอนาคต สืบต่อไป รายงาน พิเศษ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ผลกระทบต่อไอวีแอล ในขณะที่โลกก� ำลังมุ่งมั่นสู่การบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนับเป็นกุญแจส� ำคัญในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ จึงเป็นเหตุผลส� ำคัญที่องค์กร ต่างๆ ต้องก้าวขึ้นมาและประกาศความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเราในการบรรเทาผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ เราได้เข้าร่วมกับผู้น� ำจากกว่า 90 องค์กร ข้ามชาติขนาดใหญ่ในการลงนามในจดหมายเปิดผนึกล่าสุด ซึ่งเผยแพร่โดย CEOs Climate Alliance ผู้ลงนามทั้งหมดมุ่งมั่น ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 1 จิกะตันต่อปี ภายในปี 2573 และเชื่อว่าภาคธุรกิจต่างๆ สามารถช่วยกันได้มากขึ้น ถ้าหากผู้น� ำระดับโลกสามารถบรรลุข้อตกลงที่ COP26 ซึ่งจะช่วยให้เรารักษาอุณหภูมิโลกไว้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสได้ เราตระหนักดีว่าการท� ำงานร่วมกันมากขึ้นจะช่วยเร่งกระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเราค� ำนึงถึงการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในทุกกิจกรรมที่เราท� ำ ท้าทายตัวเอง และผลักดันวาระนี้ให้ก้าวหน้า รวมถึงในการประชุม COP27 ด้วยเช่นกัน ความเสี่ยง ไอวีแอลค� ำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของ OPEX ในการจัดการ กับภาษีด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งเรา ได้ คาดการณ์ การเพิ่มขึ้นของ CAPEX โดยลงทุน ในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในกฎหมายและข้อบังคับ ด้านสิ่งแวดล้อม โอกาส ความมุ่งมั่นในการจัดหาเงินทุนด้านสภาพภูมิอากาศ ในการประชุม COP26 ช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์ จากโอกาสในการจัดหาเงินทุนทางการเงิน เพื่อสนับสนุน ความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรา การใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อความยั่งยืนได้ 1,300 เหรียญ สหรัฐ ในปี 2564 โดยมาจาก - ได้รับเงินกู้สีเขียวจากธนาคาร Mizuho ของญี่ปุ่น เป็นรายแรกของประเทศไทย คิดเป็นมูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 200 ล้านยูโร - ธนาคาร Mizuho จัดหาเงินกู้ร่วม ESG มูลค่า 255 ล้านเหรียญสหรัฐ - ได้รับเงินกู้สีน�้ ำเงินมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก International Finance Corporation (IFC) - หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย 10,000 ล้านบาท (ประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ) การลงทุนดังกล่าวน� ำไปใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในการด� ำเนินการและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต�่ ำ โดยยังค� ำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ด้วยมาตรการ เชิงรุกเหล่านี้ ช่วยให้เราสามารถรักษาต� ำแหน่งและพัฒนา ความสามารถในการแข่งขันในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำ การบรรเทาความเสี่ยง • ราคาคาร์บอน - เราได้น� ำราคาคาร์บอนมาใช้ในการตัดสินใจลงทุน และแผนธุรกิจ 5 ประเทศที่เราด� ำเนินการอยู่แล้วมี ข้อบังคับการก� ำหนดราคาคาร์บอน และเราคาดว่า จะเห็นความครอบคลุมมากขึ้นในอนาคต • พลังงานสะอาดและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม - เราก� ำลังเปลี่ยนสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดกว่าและ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยลดมลพิษ จากโรงงานของเรา • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในห่วงโซ่อุปทาน - เราก� ำลังด� ำเนินโครงการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ซึ่งช่วยจัดล� ำดับความส� ำคัญด้านสภาพภูมิอากาศ ของซัพพลายเออร์ • การปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวทาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงแรก - เราได้ ก้ าวน� ำหน้ าโดยใช้ เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ภายในโรงงานของเรา และการรีไซเคิลขั้นสูง เพื่อ ขับเคลื่อนความพยายามในการหมุนเวียนใช้ 3 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

NET ZERO 4 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ได้รับเงินทุนเพื่อความยั่งยืนมาแล้ว เป็นมูลค่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2564 ให้ค� ำมั่นที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593-2613 การลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ใน ประเทศจีนและอินโดนีเซีย ซึ่งช่วย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมดกว่า 3,300 tCO2e ต่อปี กรรมการในคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก� ำกับดูแล กิจการ (NCCG) เป็นกรรมการอิสระ ทุกท่าน ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่า 10,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน การด� ำเนินการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ และเพื่อขับเคลื่อนการผลิตที่ยั่งยืน ประกาศแผนการลงทุนมูลค่ากว่า 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่ม การใช้วัตถุดิบชีวมวลเป็น 2.4 ล้านตัน ภายในปี 2573 โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา (CarbonLite) และ อีกหนึ่งแห่งในประเทศอินโดนีเซีย จะสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ได้ถึง 5,000 ล้านขวดต่อปี ภายในปี 2566 ไอวีแอลได้รับคะแนน CG ระดับ “ดีเยี่ยม 5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน การจัดหาการเงินเพื่อความยั่งยืน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สิ่งแวดล้อม การกำ �กับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามข้อกำ �หนด ความสำ �เร็จด้านความยั่งยืนปี 2564 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ลงทุนในบริการเงินฝากสีเขียว (Green Deposit) ของธนาคาร HSBC เพื่อสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก� ำกับดูแล (ESG) จัดตั้ง Decarbonization Committee และจัดท� ำ Decarbonization SOPs เพื่อเป็นแนวทางส� ำหรับโครงการต่างๆ และการลงทุนในอนาคต โรงงานของเราในจังหวัดระยอง ประเทศไทย มีอัตราการจัดการของเสีย อยู่ที่ 99% และได้รับการรับรองตาม มาตรฐานการจัดการการฝังกลบเป็น ศูนย์ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

5 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี จัดตั้ง ESG Council และ Decarbonization Committee จัดท� ำและเผยแพร่รายงานเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม ในปี 2563 เริ่มใช้งานระบบการจัดการซอฟต์แวร์ ระดับสากลด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EHS) และความยั่งยืน การฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 29.92 ชั่วโมงต่อพนักงานหนึ่งคน ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2563 ถึง 61% การกำ �กับดูแลด้านความยั่งยืน ด� ำเนินการลงนามด้านสิทธิมนุษยชน 90% ได้รับการลงนามโดยหัวหน้า ธุรกิจหลัก 92% ได้รับการลงนามโดยหัวหน้า โรงงาน จัดท� ำและเผยแพร่รายงาน TCFD เป็นครั้งแรกในปี 2563 เปิดตัวโครงการ Injury and Illness Prevention Program (I2P2) ซึ่งช่วยวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบและด� ำเนินการควบคุม ขยายการฝึกอบรมเรื่องการรีไซเคิล ไปใน 3 ประเทศ ได้แก่ โปแลนด์ อินโดนีเซีย และกานา เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน ความหลากหลายทางเพศในที่ท� ำงาน โดยจัดตั้ง Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Committee เปิดตัว ESG Profile แบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการการเข้าถึง ข้อมูลด้าน ESG โรงงานจ� ำนวน 45 แห่ง (41%) บรรลุเป้าหมาย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล และการคัดแยกขยะแก่ผู้บริโภค ทั้งสิ้น 53,585 คน ณ สิ้นปี 2564 การรายงานด้านความยั่งยืน สุขภาพและความปลอดภัย สังคม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยอมรับเป็นหนึ่ง ในสมาชิกของ S&P Global Sustainability Yearbook 2022 และเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน ดาวโจนส์ในกลุ่ม World และ Emerging Markets ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นปีที่ 3 และ 5 ติดต่อกัน • ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับต� ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 97 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำทั่วโลก 139 แห่ง • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำของโลก 50 แห่ง • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนนด้าน ESG ที่ระดับ BBB ในปี 2564 • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมินด้าน ESG อยู่ในอันดับที่ 7 จาก 228 บริษัท บริษัทได้รับการยอมรับในด้านการบริหารจัดการ ที่แข็งแกร่งในการจัดการความเสี่ยงปานกลางที่จะเผชิญกับ ผลกระทบทางการเงินที่ส� ำคัญจากปัจจัยด้าน ESG • ได้รับการประเมินในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับที่สูง ที่สุดของประสิทธิภาพการด� ำเนินงานด้านความยั่งยืน • ไอวีแอลได้รับต� ำแหน่งเป็นผู้น� ำที่อันดับ 1% ของบริษัท ที่ได้รับการประเมินทั่วโลก โดยมีผลการด� ำเนินงานที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน B จากการประเมิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2564 • อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รับคัดเลือก ให้อยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE4Good • ไอวีแอลได้รับคะแนนด้าน ESG 4.1 จาก 5 คะแนน โดยได้รับการจัดอันดับอยู่ในต� ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 6 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ความสำ �เร็จสำ �คัญในปี 2564 ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

7 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี 2 4 6 8 12 16 20 20 24 26 32 42 44 46 47 48 50 53 54 60 62 66 68 72 76 83 88 90 92 96 สารบัญ รายงานพิเศษ COP26 และบทบาท ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไอวีแอล ความส� ำเร็จด้านความยั่งยืนปี 2564 ความส� ำเร็จส� ำคัญในปี 2564 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล ข้อมูลผลการด� ำเนินงานทั่วโลก ใบรับรองการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1, 2 และ 3) รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS (CoP) ดัชนีมาตรฐาน GRI บัญญัติศัพท์ ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ ภาพรวมของธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล ผลงานส� ำคัญในปี 2564 แนวด� ำเนินการเพื่อความยั่งยืน แนวทางของเราในการสร้างคุณค่า การสนับสนุนของเราต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) การประเมินสาระส� ำคัญของไอวีแอล รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก รายงานพิเศษ การเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจแบบชีวิตวิถีใหม่ (NEW NORMAL) การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา การบริหารจัดการด้านพลังงาน กลยุทธ์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรีไซเคิล OPERATIONAL EXCELLENCE AWARDS รายงานพิเศษ แนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของไอวีแอล การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ ำ การบริหารจัดการของเสีย การก� ำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง รายงานพิเศษ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและ ชุมชนของเรา สถานที่ท� ำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท� ำงาน การลงทุนในพนักงานของเรา รายงานพิเศษ ความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การก� ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การก� ำกับดูแลกิจการและการบริหารการปฏิบัติตามข้อก� ำหนด จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส การก� ำกับดูแลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การขับเคลื่อน การสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การเป็นผู้น� ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน รายงานพิเศษ หนทางการแก้ไข และทางออกโดยวัตถุดิบหมุนเวียน การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน รายงานพิเศษ การจัดหาการเงินเพื่อความยั่งยืน 98 102 103 106 109 113 114 116 116 119 121 122 124 127 136 138 146 150 155 158 171 172 176 180 182 194 195 ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

8 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคมีภัณฑ์ของเรามีบทบาทในชีวิตประจำ �วันมากขึ้น เรามั่นใจในความสามารถของไอวีแอลในการตอบสนองความต้องการ ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ควบคู่ไปกับการส่งมอบความมุ่งมั่น ด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมสู่โลกใหม่แห่งการหมุนเวียน” Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

9 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี รายงานฉบับนี้ได้สรุปความส� ำเร็จของไอวีแอลตลอดปี 2564 ในการแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนและปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนมากที่สุด ไอวีแอลก� ำลังเร่งด� ำเนินการอย่างมีความ รับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับหนึ่งในค่านิยมหลักของเรา ในปี 2564 เราได้ประกาศวิสัยทัศน์ของเรา ‘ร่วมกันยกระดับ เคมีภัณฑ์ เพื่อโลกที่ดีกว่า’ ซึ่งช่วยก� ำหนดบทบาทหน้าที่และ ผลกระทบเชิงบวกที่เราสามารถสร้างให้แก่โลกได้ มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ ณ การประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ เมื่อปีที่แล้ว ได้มี ข้ อตกลงนานาชาติร่ วมกัน เพื่อเร่ งแก้ ไขปัญหาด้ าน สภาพภูมิอากาศภายในทศวรรษนี้ ตัวแทนจากทุกประเทศยอมรับ ข้อตกลงในการด� ำเนินการอย่างเคร่งครัดตามเป้าหมายการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2573 หรือที่เรียกว่ า Nationally Determined Contributions (NDCs) เพื่อควบคุม อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ใน ปี 2565 ตามเป้าหมายดังกล่าว จึงถือเป็นงานส� ำคัญที่รอเรา อยู่ข้างหน้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีของเรา ซึ่งเป็นหนึ่ง ในคณะกรรมการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้น� ำ ในกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลัก เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทและ สนับสนุนประเทศต่างๆ ที่เรามีการด� ำเนินธุรกิจอยู่ โดย คณะกรรมการได้ให้ค� ำแนะน� ำทางเทคนิคแก่กลุ่มธุรกิจแต่ละ ส่วนของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามในการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในระดับโรงงานจะเป็นไปตามเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ไอวีแอลก� ำลังด� ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี 2568 และ ได้ก� ำหนดเป้าหมายปี 2573 ที่ท้าทายมากขึ้น ซึ่งรวมถึง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 30% ลดอัตราการใช้พลังงาน 15% เพิ่มการใช้ ไฟฟ้ า จากพลังงานทดแทนเป็น 25% ลดอัตราการใช้น�้ ำทั้งหมด 20% การจัดการของเสียแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90% จากปริมาณ ของเสียทั้งหมด การรีไซเคิล PET หลังการบริโภคที่ถูกอัด เป็นก้อน 1,500,000 ตันต่อปี และเพิ่มการลงทุนด้านความยั่งยืน เป็น 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ความยั่งยืนในระดับแนวหน้า เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถในการท� ำก� ำไร เราได้ด� ำเนินการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ถือเป็นอีกเรื่อง ส� ำคัญที่ต้องด� ำเนินการ ดังนั้น เราจึงประยุกต์ใช้แนวทาง ทั้งสามนี้ในการด� ำเนินงานทั่วโลกของเรา จากวิสัยทัศน์ของเรา ‘มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำ ระดับโลกที่ด� ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี เพื่อสังคม’ เราได้ด� ำเนินการผ่านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขยายขอบเขตของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อสร้าง ความแตกต่างในอนาคต การมุ่งเน้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนี้จะช่วย ให้เราตอบสนองต่อความไม่แน่นอนในอนาคตและพัฒนา จุดยืนของเราในยุคหลังของโรคระบาดได้ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

10 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม มุ่งเน้นสู่การเงินสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ไอวีแอลขับเคลื่อนความเป็นผู้น� ำด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน ผ่านเป้าหมายประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน (SPTs) ท� ำให้เรา มีเครื่องมือการลงทุนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงกับ ประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของกรอบ ทางการเงินที่ส่งเสริมความยั่งยืนของเรา ซึ่งได้รับการประเมิน โดยองค์กรอิสระ ส� ำหรับการบุกเบิกด้านการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของไอวีแอลในประเทศไทยนั้น เราได้หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability Linked Bonds - SLBs) มูลค่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน หุ้นกู้นี้เชื่อมโยง กับประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของเรา และเป็นส่วนส� ำคัญ ในการปรับโครงสร้างเงินทุนของเราให้เหมาะสม ตลอดจน สร้างแรงจูงใจให้บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งสู่เป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นการพัฒนาที่ส� ำคัญในตลาดทุน ของไทย เนื่องจากนักลงทุนให้ความส� ำคัญกับตัวชี้วัด ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ในปี 2564 เราเป็นบริษัทแรก ในประเทศไทยที่ลงทุนใน Green Deposit กับธนาคาร HSBC เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การก� ำกับดูแล ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและ นวัตกรรมที่เหนือกว่า ไอวีแอลก� ำลังบูรณาการการด� ำเนินงานของเราอย่ างมี ประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนปลายน�้ ำด้านของบรรจุภัณฑ์ และ ต้นน�้ ำในด้านของวัตถุดิบ ตลอดจนออกไซด์และอนุพันธ์แบบ บูรณาการ (IOD) ควบคู่ไปกับการเพิ่มความหลากหลาย ในผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสาร ลดแรงตึงผิว ผ่ านการเข้ าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ และ การปรับปรุงการปฏิบัติงาน หน่วย naphthaletes ของเรา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ณ โรงงานผลิตแบบบูรณาการของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยให้เราเป็นผู้ผลิต PNDA รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีระดับ ความบริสุทธิ์ของสารสูงสุดเพื่อรองรับตลาดโพลีเอสเตอร์ ระดับสูง การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ บริษัท Oxiteno ในประเทศบราซิล เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเราในการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์ ในส่วนของสารลดแรงตึงผิวที่มีมูลค่าสูง และขยายธุรกิจ ด้าน IOD ที่มีอยู่ของเราอย่างมีนัยส� ำคัญ นอกจากนี้ ยังช่วย เสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทการด� ำเนินธุรกิจของเรา ในประเทศเม็กซิโกและภูมิภาคละตินอเมริกา และในแง่ ของนวัตกรรมเชิงเคมีสีเขียว เราก� ำลังเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้น� ำด้านการรีไซเคิล ระดับโลก ในปี 2564 เราได้เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET จาก CarbonLite Holdings และบริษัทในเครือในรัฐเท็กซัส นอกจากนี้ เรายังได้ประกาศโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในเมือง Karawang ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสามารถรีไซเคิลขวด พลาสติกได้ถึง 2,000 ล้านขวดต่อปี เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่น ของเราในการรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทรและการแก้ปัญหา แบบปิดวง เราได้เข้าซื้อกิจการที่ล�้ ำสมัยของ Ngoc Nghia ซึ่งเป็นผู้น� ำ ตลาดด้านพลาสติก PET พลาสติกขึ้นรูปขวดและฝาปิด ในประเทศเวียดนาม โดยข้อตกลงดังกล่าวจะเพิ่มสถานะ ทางธุรกิจของเราในตลาดที่มีการเติบโตสูง ด้วยการเสนอ แนวทางเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ PET แบบครบวงจรพร้อม ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เมื่อปลายปีที่แล้ว เราได้เปิดศูนย์บริการธุรกิจระดับโลก ในเมือง Kolkata ประเทศอินเดีย ซึ่งมีบทบาทส� ำคัญกับสถานที่ ด� ำเนินการของเราทั่วโลก ด้วยการรวมกระบวนการขนาดใหญ่ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพ การด� ำเนินงานและส่งเสริมความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=