Indorama Ventures A4 TH

101 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ผลงานสำ �คัญในปี 2564 เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และพัฒนาโครงการริเริ่มในโรงงานใหม่ที่เรา ได้เข้าซื้อกิจการให้เหมาะสม ในปี 2564 เราได้เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในรัฐเท็กซัส ซึ่งจากโรงงานแห่งนี้พร้อมด้วยโรงงาน อีก 4 แห่ง ท� ำให้ขอบเขตการรายงานของเราเพิ่มจาก 107 แห่ง ในปี 2563 เป็น 112 แห่งในปี 2564 Innovate4Climate (I4C) ไอวีแอลได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งของ Innovate4Climate (I4C) ซึ่งเป็นงานประชุมประจ� ำปีระดับโลกด้านการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ การลงทุน และการตลาด จัดโดยกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) เพื่อดึงดูดผู้น� ำ ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปเพื่อเจรจาร่วมกัน และน� ำไปสู่การด� ำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเชื่อมโยง นวัตกรรมด้านสภาพภูมิอากาศเข้ากับโอกาสในการลงทุน โรงงานของเรา 6 แห่ง ใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทน 100% ใช้พลังงานทดแทนรวม 2,803,265 กิกะจูล ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกได้ 143,175 tCO2e จัดท� ำเอกสาร ”Decarbonization SOPs” เพื่อเร่งให้เกิดโครงการ ด้านความยั่งยืนที่มี ผลต่อสิ่งแวดล้อม 67% ของโรงงาน ได้รับการรับรอง ISO 50001:2011 หรือ ISO 50001:2018 นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อระบบนิเวศและ เศรษฐกิจของเรา การแก้ปัญหาคือการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก เนื่องจากเราตระหนักถึงความเร่งด่วนต่อ การดำ �เนินงานนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส กำ �ลังก้าวขึ้นไปอีกขั้น ในการลงทุนด้านบุคลากรและเทคโนโลยี” งาน Innovate4Climate (I4C) ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน โดยกลุ่มธนาคารโลกและรัฐบาลของประเทศสเปนและ เยอรมนี เป็นการรวมการประชุมเต็มคณะระดับสูง การจัดเวิร์กชอป และตลาดเสมือนจริง เพื่อแลกเปลี่ยนและ น� ำเสนอความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับแนวทางที่ยืดหยุ่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=