Indorama Ventures A4 TH

1. พัฒนาประสิทธิภาพ การด� ำเนินงาน ลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การด� ำเนินงานและโครงการการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม ประสบผลส�ำเร็จ ในการลดการใช้พลังงาน 1.5% 2. ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ ใช้พลังงานของไอวีแอลผ่านโครงการ การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เราก� ำลังติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในโรงงานที่ได้รับเลือกและก� ำลังส� ำรวจ ตัวเลือกข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าเสมือน ทั่วโลก (VPPAs) ในปี 2564 เรามีก� ำลัง การผลิตไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะวัตต์-พีค และก� ำลังอยู่ ในขั้นตอนการพิจารณา ขั้นสุดท้าย ส� ำหรับก� ำลังการผลิตเพิ่มเติม อีก 31 เมกะวัตต์-พีค เราได้เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ในเมือง Karawang ประเทศอินโดนีเซีย โรงงานแห่งใหม่เหล่านี้จะช่วยให้เรา รีไซเคิลขวดพลาสติก PET ได้ถึง 5,000 ล้านขวด ภายในปี 2566 3. การรีไซเคิล ลงทุนและขยายโรงงานรีไซเคิลเพื่อ จัดการปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความก้าวหน้าในปี 2564 102 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา เพื่อเน้นย�้ ำความมุ่งมั่นของเราในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593-2613 เราได้พัฒนากลยุทธ์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งช่วยต่อยอดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่ของเรา เราพัฒนาแนวทางที่หลากหลายในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคงไว้ซึ่งนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพใน การร่วมมือกับซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา พันธมิตร และลูกค้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=