Indorama Ventures A4 TH

บริษัท PT. INDORAMA POLYPET ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับ ‘ใบรับรองรายงานด้านพลังงาน’ กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซีย ได้รับรองการรายงานด้านพลังงานให้บริษัทPT. INDORAMA POLYPET ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อยกย่องบริษัทในฐานะ ผู้น� ำด้านความยั่งยืนในปี 2564 ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่ม ความไว้วางใจในการด� ำเนินการเพื่อมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จากความมุ่งมั่นในการ ด� ำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องของบริษัท ควบคู่ไปกับ การยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียในประเทศในการเป็นผู้น� ำ ด้านความยั่งยืนของไอวีแอล 105 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี 2,754,247 15% 52% 33% 1,767,434 25% 35% 40% 15% 68% 17% 2,803,265 2,587,557 17% 58% 25% 2562 2563 2564 2561 การใช้พลังงานทดแทน (กิกะจูล) พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล) พลังงานทดแทนจากชีวมวล (กิกะจูล) พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (กิกะจูล) CRYSTALLIZATION UNIT ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน บริษัท Glanzstoff Bohemia บริษัทในเครือของไอวีแอล ในเมือง Lovosice สาธารณรัฐเช็ก ร่วมมือกับพนักงาน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Glanzstoff Bohemia ในการออกแบบCrystallization Unit ใหม่โดยใช้แบบจ� ำลอง 3 มิติ (ชุดหูฟัง) ซอฟต์แวร์การออกแบบ และวิธีการทาง วิศวกรรมที่แม่นย� ำ Crystallization Unit ใหม่เปลี่ยน ทิศทางการใช้น�้ ำที่ได้จากไอน�้ ำและแม่น�้ ำ ในขณะเดียวกัน ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ส� ำเร็จ แผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยตัว ในโรงงานของเราที่จังหวัดนครปฐม บริษัท Indorama Polyester Industries จังหวัดนครปฐม ประสบความส� ำเร็จในการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) บนหลังคาของโรงงานทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อผลิตไฟฟ้ า จากพลังงานทดแทนส� ำหรับการใช้ งานในสถานที่ โดย ในปี 2564 ได้เพิ่มก� ำลังการผลิตด้วยการติดตั้งแผงพลังงาน แสงอาทิตย์แบบลอยตัวในบ่อบ� ำบัดน�้ ำเสีย (ETP) ซึ่งมี ก� ำลังการผลิตอยู่ที่ 5,250 กิโลวัตต์-พีค จากการติดตั้ง แผงพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว โรงงานจะสามารถลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 3,474 tCO2e ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=