Indorama Ventures A4 TH

กลยุทธ์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาทางเลือกคาร์บอนต�่ ำเพื่อปรับปรุงการใช้ทรัพยากร โดยด� ำเนินการ สอดคล้องไปกับกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ Communication on Progress (CoP) ของ UNGC เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันทรัพยากรโลก (WRI), World Business Council for Sustainable Development และมาตรฐาน ISO 14064-1/ISO 14064-3 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับ GHG Protocol ที่เป็นมาตรฐานการทําบัญชีก๊าซเรือนกระจก สําหรับภาครัฐและเอกชน เราติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1, 2 และ 3) เพื่อระบุมาตรการลดและการด� ำเนินการ โดยข้อมูลเหล่านี้และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ส� ำคัญอื่นๆ จะถูกเก็บรวบรวมทุกไตรมาส ผ่านระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ 106 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม หมายเหตุ: - 0.589 tCO2e/ตันการผลิต ส� ำหรับขอบเขตการรายงาน ปี 2563 และ 2564 - Location-based ถูกก� ำหนดตามอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เฉลี่ยของไฟฟ้าพื้นฐานที่มีการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e/ตันการผลิต) 2564 0.197 0.184 0.155 0.150 2,409,061 2,344,695 2,224,494 2561 2562 2563 2,485,210 7,035,992 7,247,667 4,744,746 3,688,970 2561 2562 2564 2563 0.325 0.371 0.452 0.439 2564 0.607 0.589 0.555 0.522 9,445,053 7,089,441 5,913,464 2562 2563 2561 9,732,877 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2): Location-based การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) เป้าหมายอัตราการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) และ ผลการด� ำเนินการ ในปี 2564 ไอวีแอลมีอัตราการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) อยู่ที่ 0.589 tCO2e/ตันการผลิต ซึ่งลดลงเทียบเป็น 3% จากเป้าหมายปี 2568 ของเรา เป้าหมายปี 2568 ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10% เป้าหมายปี 2573 ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 30% การลดลงของอัตราการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) เป็นผลมาจากประสิทธิภาพการด� ำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนกว่ า 28 . 5 ล้ านเหรียญสหรัฐ ในโครงการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลงทุน เหล่านี้ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 185,132 ตัน ของ CO2e โดยในขณะนี้ เ ราก� ำลังพัฒนารูปแบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลของก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) เพื่อปรับปรุงการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 3) ของเรา ซึ่งจะช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถติดตาม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเราได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=