Indorama Ventures A4 TH

ฉลากลดคาร์บอนจากสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย (TEI) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เปิดตัวฉลากลดคาร์บอนร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย และ สภาธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TBCSD) เพื่อกระตุ้นให้ ผู้บริโภคตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ เมื่อซื้อสินค้า บริษัท TPT Petrochemicals ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจของไอวีแอล ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย ได้รับรางวัลฉลากลดคาร์บอน ส� ำหรับผลิตภัณฑ์ PTA ฉลากนี้ระบุถึงการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เพื่อเป็น ข้อมูลให้แก่ผู้บริโภคก่อนซื้อสินค้า ในขณะเดียวกันยังเป็นการ ลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เราได้น� ำรูปแบบการก� ำหนดราคาคาร์บอนภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาใช้ในการ วางแผนการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและ กระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลกระทบของคาร์บอน ต่อธุรกิจของเรามากขึ้น ในการพัฒนาการก� ำหนดราคา คาร์บอน เราได้พิจารณาสถานการณ์จ� ำนวนหนึ่งผ่านกลไก การซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) โดยแยกตาม ประเทศ ภูมิภาค และสถานะของผลกระทบด้านกฎระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของราคาสมมติฐาน โดยราคา คาร์บอนทางสถิติที่ 20 เหรียญสหรัฐ/tCO2e ถูกน� ำมาใช้ ในการค� ำนวณความอ่อนไหวของคาร์บอน ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อควรพิจารณาและสถานการณ์ด้านสภาพภูมิอากาศ ที่ท� ำการวิเคราะห์ อยู่ในรายงาน TCFD ปี 2565 108 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การลดไอน�้ ำใน PROPYLENE PURIFICATION TOWER ทีม IVOX Por t Neches ได้ท� ำการศึกษาเพื่อระบุ ผลกระทบของการ Bypassing ในหอรีไซเคิลโพรพิลีน โดยส่งโพรพิลีนส่วนหนึ่งไปยังหอหน่วยโอเลฟินส์เพื่อ ด� ำเนินการ ส่วนที่เหลือจะส่งไปท� ำการรีไซเคิลในขั้นตอน Epoxidation โครงการนี้คาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงาน 324,090 กิกะจูล/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 478 เมตริกตันของ CO2 ประสิทธิภาพของกระบวนการจากโครงการนี้จะน� ำไปสู่ การประหยัดต้นทุนการด� ำเนินงานรวม2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ การรายงาน TCFD ค� ำแนะน� ำของ Task Force on Cl imate-related Financial Disclosures (TCFD) ช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้าใจสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนและความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ในปี 2563 เราเป็นบริษัท เคมีภัณฑ์แห่งแรกในประเทศไทยและแห่งที่สองใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่น� ำหลักการของ TCFD มาประยุกต์ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง กับสภาพภูมิอากาศ ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในรายงาน TCFD ปี 2565 ของเรา ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=