Indorama Ventures A4 TH

109 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี 143,507 5,418 206,996 222,288 317,064 750,000 1,500,000 with a total reduced GHG emission of 2.50 million tons CELEBRATE WITH US Since 2011, we have achieved การรีไซเคิล PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน* หน่วย: ตัน 2560 2554 2562 2563 2564 2568 เป้าหมายปี 2573 เป้าหมายปี รีไซเคิล 2554 – 2564 ลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ 2.4 ล้านตัน ในวัฏจักรชีวิต ของผลิตภัณฑ์ รีไซเคิลแล้ว 72,000 ล้านขวด PET หลังการบริโภค ลดปริมาณ ขยะพลาสติก 1.6 ล้านตัน ที่ต้องน� ำไปฝังกลบ เข้าซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิลใหม่ 1 แห่ง ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และประกาศ สร้างโรงงานรีไซเคิล ใน Karawang ประเทศอินโดนีเซีย โรงงานทั้งสองแห่งนี้สามารถ รีไซเคิลขวด PET ได้ถึง 5,000 ล้านขวดภายในปี 2566 การลงทุนด้านความยั่งยืน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2568 และ 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 รีไซเคิลขวด PET 50,000 ล้านขวด ภายในปี 2568 และ 100,000 ล้านขวด ภายในปี 2573 PET หลังการบริโภคที่ถูกบีบอัด เป็นก้อน 750,000 ตัน ภายในปี 2568 และ 1,500,000 ตัน ภายในปี 2573 ขวดพลาสติก PET หลังการบริโภค 317,064 ตัน ถูกน� ำมารีไซเคิลเป็นเกล็ด พลาสติก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตโพลีเอสตอร์ (เพิ่มขึ้น 43% จากปี 2563) ขวด PET หลังการบริโภค 14,300 ล้านขวด ถูกน� ำมารีไซเคิล (เพิ่มขึ้น 43% จากปี 2563) สร้างความแข็งแกร่ง ให้กับความสามารถ ด้านการรีไซเคิลระดับโลก สร้างความมั่นใจ ในการปิดวงแบบสมบูรณ์ มีส่วนร่วมในการสร้าง เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เพื่อรองรับความต้องการในการรีไซเคิลของลูกค้าของไอวีแอล โดยสร้างธุรกิจการรีไซเคิลชั้นนำ �ที่มีความแตกต่างและดึงดูดทางเศรษฐกิจ พันธกิจการรีไซเคิล ของเรา ความมุ่งมั่น ด้านการรีไซเคิล กลยุทธ์การรีไซเคิล ความก้าวหน้า ในปี 2564 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรีไซเคิล เราเป็นผู้ผลิต PET บริสุทธิ์รายใหญ่ที่สุดในโลก ในขณะที่เราตั้งใจที่จะขยายการผลิต PET และยังคงเป็นผู้น� ำในอุตสาหกรรม เรายังคงเป็นหนึ่งในผู้รีไซเคิล PET ที่ใหญ่ที่สุด เราภูมิใจในความมุ่งมั่นของเราที่จะผลิต rPET ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ แบบหมุนเวียนและยังช่วยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมสู่ระบบการปิดวงแบบสมบูรณ์ *IVL Vision 2030 recycling ambition: 3.13 ล้านตันของ PET หลังการบริโภค ที่ถูกอัดเป็นก้อน และ 2 แสนล้านขวด PET หลังการบริโภค ต่อปี ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=