Indorama Ventures A4 TH

Unlocking the Plastics Circular Economy: A Toolkit for Investment February 2022 Unlocking Sustainable Plastics in Asia PREPARED BY EURASIA GROUP OCTOBER 2021 112 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ไอวีแอลร่วมมือกับ GPAP และ WEF สร้างชุดเครื่องมือ การลงทุนส� ำหรับขยะพลาสติก ด้วยความร่วมมือกับ Global Plastic Action Par tnership (GPAP) และ สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ไอวีแอลได้สนับสนุนชุดเครื่องมือการลงทุนใหม่ที่มี รายละเอียดเกี่ยวกับการคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมกับการจัดการ กับวิกฤตขยะพลาสติก และการแสดงให้เห็นว่าเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เอื้ออ� ำนวย ต่อการน� ำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลเพื่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ความมุ่งมั่นระดับโลก ปี 2564 ไอวีแอลภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ New Plastics Economy Global Commitment ซึ่งเป็นการรายงานผลความก้าวหน้าในกรอบการรายงาน แบบกลางปีถึงกลางปี น� ำโดยมูลนิธิ Ellen MacArthur ร่วมกับโครงการ สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ รายงานความมุ่งมั่นระดับโลกฉบับที่ 3 ได้บันทึก “ความก้าวหน้าที่ส� ำคัญ” ที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลของเรา Sustainability Leaders Council: ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน ไอวีแอลและธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่นร่วมกัน สนับสนุน “Sustainability Leaders Council” ซึ่งจัดโดย Eurasia Group และ Suntory Holdings โดยผลักดันการจัดท� ำแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนส� ำหรับ รัฐบาลเอเชียและภาคเอกชน รวมถึงช่วยส่งเสริมสังคมให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ลดขยะพลาสติก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น การประชุมสุดยอดเสมือนจริงของสภาที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2564 นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ของเรา ได้เข้าร่วมกับผู้น� ำระดับโลก จากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อระบุล� ำดับความส� ำคัญที่เร่งด่วน และร่วมก� ำหนดร่างแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=