Indorama Ventures A4 TH

ความเป็นผู้น� ำทางด้านการรีไซเคิลและ ความร่วมมือของเรา เราค� ำนึงถึงความรับผิดชอบในการจัดการกับความท้าทาย ที่อุตสาหกรรมของเราก� ำลังเผชิญทั้งหมด โดยเราเชื่อว่า การร่วมมือกันมีความส� ำคัญและจ� ำเป็นอย่างยิ่ง เราจึงท� ำงาน ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรีไซเคิล เรามีส่วนร่วมอย่างมากเกี่ยวกับข้อกฎหมายร่วมกับสมาคม อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและ แนวปฏิบัติที่ยั่งยืน ความมุ่งมั่นที่ส� ำคัญประการหนึ่งของเรา คือความตั้งใจในการท� ำงานร่วมกับ the Committee of PET Manufacturers in Europe (CPME) เพื่อรองรับขยะ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ได้รับการรีไซเคิลของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ เราท� ำงานร่วมกับสมาคมต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของ อุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อพัฒนา Protocol เกี่ยวกับการ สนับสนุนนโยบาย โดยเราตั้งใจที่จะก� ำหนดขอบเขตของ นโยบาย เสริมสร้าง รวมถึงปรับความรู้และความเข้าใจของ สาธารณชนเกี่ยวกับพลาสติก PET ซึ่งสามารถหมุนเวียนได้ Deja™ CARBON NEUTRAL PET เรามีความภูมิใจในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PET ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน และได้รับการรับรองเป็นรายแรกของโลกผ่านแบรนด์ Deja™ ที่ยั่งยืนของเรา โดยเม็ดพลาสติก ถูกผลิตขึ้นโดยใช้พลังงานทดแทน วัสดุที่มาจากท้องถิ่น และการขนส่งทางน�้ ำที่มีผลกระทบต�่ ำ เพื่อน� ำมาซึ่งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เป็นกลาง และถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการ ของลูกค้าในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ในการมีสัดส่วนปริมาณผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น และลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ อย่างสมบูรณ์และมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต�่ ำกว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ อื่นๆ เช่น แก้วและอลูมิเนียม เรามีการสื่อสารกับผู้มีบทบาท ทางการเมืองและผู้บริโภคเกี่ยวกับการรีไซเคิลและความยั่งยืน ของ PET ผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ มูลนิธิ El len MacArthur, Global Plastic Action Partnership (GPAP), RECycling of Used Plastics Limited UK (RECOUP), European Organization for Packaging and the Environment (EUROPEN) และ PET Resin Association (PETRA) ในประเทศ สหรัฐอเมริกา รวมถึง American Chemistry Council (ACC), PET Container Recycling Europe (PETCORE), National Association for PET Container Resources (NAPCOR) และ Recycling Partnership 111 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=