Indorama Ventures A4 TH

UNITING BUSINESS FOR A BETTER WORLD 114 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ไอวีแอลได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับบริษัทเอกชนชั้นน� ำอื่นๆ ในประเทศไทย เพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว สอดคล้องกับกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราที่ก� ำลังด� ำเนินการอยู่ และ ยังสะท้อนถึงเจตจ� ำนงอันแน่วแน่ของเราที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ภายในปี 2573 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593-2613 นอกจากการประกาศเจตนารมณ์นี้ เราได้เริ่มด� ำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราสามารถลดปริมาณลงได้ถึง 10% ในขณะที่ปี 2564 เพียงปีเดียว เราสามารถลดได้ถึง 3% ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อมุ่งไปสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เราได้ให้ค� ำมั่นต่อ Science-Based Targets (SBTs) อย่างเป็นทางการ โดย ตกลงที่จะปรับแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของเราให้สอดคล้องตามหลักภูมิอากาศศาสตร์ที่ต้องการ จ� ำกัดการเพิ่มอุณหภูมิให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดย เราจะท� ำการปรับเป้าหมายของเราต่อไป เพื่อให้ได้รับ การตรวจสอบจนแล้วเสร็จโดย Science-Based Targets Initiative (SBTi) ภายใน 24 เดือน Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=