Indorama Ventures A4 TH

115 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี มุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน ไอวีแอลก� ำลังมองหาแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ผ่านกรอบการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ ตามธรรมชาติที่สามารถขจัดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศได้ โดยโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ รวมถึงการ ต่อต้านการตัดไม้ท� ำลายป่าซึ่งอยู่ในระหว่างด� ำเนินการ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บ คาร์บอน (CCUS) และไฮโดรเจนสีเขียว นอกจากนี้ เราได้ลงทุนเพื่อติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งบนหลังคาและ บนพื้นดินในโรงงานของเรา และก� ำลังศึกษาข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าเสมือน (VPPAs) ที่สามารถเป็นไปได้ โดยโครงการต่างๆ เหล่านี้สอดคล้องตามแผนของเราในการลดการใช้พลังงาน โดยการเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในและ นอกสถานที่ให้ถึง 10% ภายในปี 2568 และ 25% ภายในปี 2573 รวมถึงความคืบหน้าในการเลิกใช้ถ่านหิน เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการแยกการเติบโตของธุรกิจออกจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเราคาดว่าจะลงทุนกว่า 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการสีเขียวภายในปี 2573 เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด� ำเนินงานด้านทรัพยากรน�้ ำ และการจัดการของเสีย เรามุ่งมั่นที่จะลงทุนในการเปลี่ยนแปลง ขั้นพื้นฐานในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของเราทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราพยายามอย่างเต็มก� ำลังในการติดตามและก้าวน� ำต่อกฎระเบียบและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกลยุทธ์การลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรายังสามารถช่วยเหลืออุตสาหกรรมอื่นๆ ในทางอ้อม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพ ภูมิอากาศผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา โดยผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่จ� ำเป็นส� ำหรับชีวิตสมัยใหม่ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ความพร้อมทางการเงิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่บริษัทแบบดั้งเดิมปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เราก� ำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ผ่านความมุ่งมั่นและกลยุทธ์ร่วมกันในการบรรลุการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นอกจากการด� ำเนินการเพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกนั้น เรายังคงให้ความส� ำคัญกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ที่เป็นหัวใจของความพยายามของเรา ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงเป้าหมาย การด� ำเนินการ และผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกับผลลัพธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ทั่วโลก ต้องการ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=