Indorama Ventures A4 TH

เป้าหมายปี 2568 ลดอัตราการใช้น�้ ำทั้งหมด 10% เป้าหมายปี 2573 ลดอัตราการใช้น�้ ำทั้งหมด 20% ในปี 2564 อัตราการใช้น�้ ำของเราอยู่ที่ 5.33 ลบ.ม./ตันการผลิต เพิ่มขึ้น 0.48% จากเป้าหมายปี 2568 อย่างไรก็ตาม เรามีอัตราการใช้น�้ ำที่น� ำมารีไซเคิล และใช้ซ�้ ำถึง 5.93% 116 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การบริหารจัดการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไอวีแอลตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น จากการด� ำเนินงานของเรา เราจึงมีการจัดการในด้านการใช้ พลังงานเชิงรุกและปรับปรุงกระบวนการภายในของเราอย่าง ต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากขนาดของพื้นที่ด� ำเนินงานตลอดจน ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจของเรา ความพยายามเหล่านี้จะช่วย ให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของเราได้ แม้จะมีขอบเขตการรายงานที่เพิ่มขึ้นและมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่เราสามารถลดอัตราการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกและพลังงานโดยรวมเป็นผลส� ำเร็จ ซึ่งแสดง ให้ เห็นถึงประสิทธิภาพในการด� ำเนินงานที่มากขึ้นและ เป็นสัญญาณว่าเราก� ำลังด� ำเนินการตามเป้าหมายระยะกลาง ปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวปี 2593 ของเรา การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบในการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เรามีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ ำ อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตึงเครียดด้านน�้ ำในบริเวณโรงงานที่เราด� ำเนินงาน การปฏิบัติตามข้อก� ำหนดด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ ำ ของเราได้รับการสนับสนุนโดยนโยบายและกลยุทธ์ระดับโลก ของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) ของกลุ่มบริษัทไอวีแอล และยังเป็น ตัวก� ำหนดโครงร่างการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ ำอย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้การปล่อยน�้ ำออกสู่แหล่งน�้ ำ เราปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศที่เรา ด� ำเนินงาน ตลอดจนมาตรฐานและข้อบังคับระหว่างประเทศ อย่ างไรก็ตาม ด้ วยค่ านิยมของเราต่อการยอมรับการ เปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ นโยบาย และกลยุทธ์นี้จะช่วยให้เราสามารถส� ำรวจวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถด� ำเนินการได้เหนือกว่าข้อก� ำหนด เราเริ่มรายงานการใช้น�้ ำและการปล่อยน�้ ำโดยใช้ข้อก� ำหนด การรายงานตามดัชนี GRI ฉบับใหม่ในปี 2563 และด� ำเนิน การต่อมาในปี 2564 แนวคิด 3Rs ช่วยก� ำหนดแนวทางภายใน ของเรา พร้อมกับการร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก รวมถึง ท้องถิ่นและชุมชน โดยการสร้างโรงบ� ำบัดน�้ ำเสียและลดการ ใช้น�้ ำในการด� ำเนินงานของเรา เป้าหมายอัตราการใช้น�้ ำ และผลการด� ำเนินงาน ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=