Indorama Ventures A4 TH

118 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 7% 33% 10% 25% 25% 15% 15% 23% 14% 33% 19% 41% 28% 3% 9% 20% 15% 17% 20% 28% (% ของโรงงานไอวีแอลในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้ ำโดยใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้ ำ AQUEDUCT พัฒนาโดย WRI) การประเมินความตึงเครียดด้านน�้ ำปี 2564 ทั้งหมด (112 แห่ง) เอเชีย (40 แห่ง) อเมริกา (32 แห่ง) ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (40 แห่ง) สูงมาก สูง ปานกลางถึงสูง ต�่ ำถึง ปานกลาง ต�่ ำ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ ำ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของน�้ ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ ำอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดการทรัพยากรน�้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง ความเสี่ยงหลักในการด� ำเนินงานของเรา เนื่องจากแต่ละโรงงาน อยู่ภายใต้บริบทการด� ำเนินงานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น เราจึงใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านน�้ ำ AQUEDUCT ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 12 ข้อ ในการรายงานความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ ำ ที่เกี่ยวข้อง ปริมาณน�้ ำทั้งหมดที่มีอยู่ และน�้ ำจากแหล่งน�้ ำทั้งหมด ด้วยเครื่องมือนี้เราสามารถประเมินความเสี่ยง ข้อจ� ำกัด และ โอกาสของทรัพยากรน�้ ำในท้องถิ่นได้อย่างสม�่ ำเสมอ เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านน�้ ำ AQUEDUCT สามารถ ประเมินการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานด้านน�้ ำ ความเสี่ยง ของผู้มีส่วนได้เสีย และกฎระเบียบในปัจจุบันและอนาคต โดย ลักษณะของการคาดการณ์ดังกล่าว สามารถประเมินการ เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ ำได้นานถึง 2 ทศวรรษ โดยผลจากการประเมินจะมีการหารือระหว่างการประชุมคณะ กรรมการประเมินความเสี่ยงประจ� ำปี เพื่อระบุมาตรการบรรเทา ผลกระทบและโครงการริเริ่มส� ำหรับโรงงานในพื้นที่ที่ขาดแคลน น�้ ำอย่างรุนแรง หรือผู้ที่ต้องรับมือกับความเสี่ยงที่มีนัยส� ำคัญ ต่อการใช้น�้ ำ การปรับเปลี่ยนการด� ำเนินงาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ ำ (จากภาวะโลกร้อน) และความเค็มของน�้ ำ บริษัท Indorama Ventures Portugal ได้ส� ำรวจวิธีการ ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ ำและสารเคมี ในขณะที่มีการรีไซเคิลของเสียจากโรงงาน (น�้ ำเกลือและ น�้ ำเสีย) โดยมีการใช้เทคโนโลยีออสโมซิสแบบย้อนกลับ (RO) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการคืนกลับของหอท� ำความเย็น แบบ Blowdown และก� ำหนดเส้นทางใหม่ เพื่อลดปริมาณ แร่ธาตุในถังป้อนน�้ ำ ลดการใช้กรดและด่างส� ำหรับการ สร้างเมมเบรนขึ้นใหม่อีกครั้ง โครงการริเริ่มนี้คาดว่าจะลดปริมาณการใช้น�้ ำดิบได้ถึง 740,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี (คิดเป็น 12% โดยประมาณ ของการใช้น�้ ำในโรงงาน) ในท� ำนองเดียวกัน จะส่งผลให้มีการ ใช้โซดาไฟลดลง 15% และ 47% ส� ำหรับกรดไฮโดคลอริก การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ ำแบบบูรณาการของเรา พิจารณาจากต้นทุนของสินค้าและค่าจัดจ� ำหน่าย EBITDA และ ผลกระทบทางการเงินต่อรายได้ และต้นทุนของสินค้าที่ขาย เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการและการแก้ไขที่เป็นผลจากการอภิปราย ประจ� ำปี นอกจากนี้พนักงานที่ประจ� ำอยู่ในโรงงานแต่ละแห่ง ของเราได้รับมอบหมายให้ด� ำเนินงานที่มีความสอดคล้องตามแนวทาง แบบบูรณาการและมีการรายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างสม�่ ำเสมอ ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ในรายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านทรัพยากรน�้ ำปี 2564 Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=