Indorama Ventures A4 TH

119 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี 0.0045 0.0058 0.0075 0.0085 2561 2562 2563 2564 117,157 74,344 51,379 140,010 2561 2562 2563 2564 31% 6% 23% 2% 2% 16% 50% 20% 5% 55% 23% 2% 49% 8% 6% 170,949 317,447 314,826 411,798 4% 23% 3% 5% 67% (ปริมาณที่เกิดขึ้น การรีไซเคิลและการใช้ซ�้ ำ การเผา (ที่น� ำและไม่น� ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่) การฝังกลบ และวิธีอื่นๆ) ปริมาณของเสียทั้งหมด ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด (ตัน) อัตราของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต) ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน) การรีไซเคิลและการใช้ซ�้ ำ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด) การเผาโดยน� ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด) การเผาโดยไม่น� ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด) การฝังกลบ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด) อื่นๆ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด) หมายเหตุ: 0.0085 ตัน/ตันการผลิต ส� ำหรับขอบเขตการรายงาน ปี 2563 และ 2564 การบริหารจัดการของเสีย กลยุทธ์ การบริหารจัดการของเสียของเราเกี่ยวข้ องกับ การลดของเสียจากการด� ำเนินงานของเราเพื่อจัดการขยะ แทนการฝังกลบตามข้อก� ำหนด และเพื่อขยายขีดความสามารถ เท่าที่จะเป็นไปได้ เป้าหมายด้านของเสีย และผลการด� ำเนินงาน ในปี 2564 78% จากของเสียทั้งหมด ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบเมื่อเทียบกับ เป้าหมายปี 2568 โดยเพิ่มขึ้น 8% จากปี 2563 เป้าหมายปี 2568 90% จากของเสียทั้งหมด ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2564 เรามีการจัดการขยะแทนการฝังกลบเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งเป็นผลจากมาตรการหมุนเวียนที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม เรามุ่งมั่นที่จะลดของเสียและใช้หลักการที่มีความรับผิดชอบ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยแสวงหาผู้ก� ำจัดของเสียที่มีการก� ำจัด อย่างยั่งยืนโดยการใช้ซ�้ ำ คืนสภาพ หรือรีไซเคิล นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มการจัดการขยะแทนการฝังกลบ เราจึง ท� ำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าของเสียอันตรายจะได้รับ การจัดการอย่างเหมาะสม โดยด� ำเนินการเยี่ยมชมโรงงานของ ผู้ก� ำจัดของเสียรายใหญ่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ในท้องถิ่น ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ในหัวข้อ ข้อมูลผลการ ด� ำเนินงานทั่วโลก หน้า 162 ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=