Indorama Ventures A4 TH

1 3 2 4 แนวทาง เราสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และความตระหนักในด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์ และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การดำ �เนินงาน เราสนับสนุนโครงการและความคิดริเริ่มพิเศษที่น� ำโดย Wetlands Edge Environmental Center (WEEC) สวนสัตว์ Asheboro และอุทยานแห่งชาติ Wadden Sea โดยผ่าน การสนับสนุนและโครงการริเริ่มต่างๆ รวมถึงเพิ่มความ ตระหนักที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพผ่าน โครงการให้ความรู้ที่ก� ำหนดไว้ แนวทาง เรามีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติกในทะเลด้วยความ พยายามของเราในการรีไซเคิลพลาสติก PET การดำ �เนินงาน โรงงานแห่งใหม่ของเราในประเทศอินโดนีเซียมุ่งสู่ความ ท้าทายนี้ โดยคาดว่าสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกได้ถึง 2,000 ล้านขวดต่อปี เพื่อสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลใน การลดขยะในมหาสมุทร เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร กลยุทธ์การบรรเทา ผ่านความร่วมมือของเรา ผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา ก้าวต่อไปของไอวีแอล การปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพมีความส� ำคัญอย่างยิ่ง ในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั่วโลกร่วมกัน ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายระหว่างหน่วยงานก� ำกับดูแล บริษัท และผู้บริโภค ความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีมีส่วนส� ำคัญในการส่งเสริมเสถียรภาพและความยืดหยุ่นต่อระบบนิเวศ และมีความส� ำคัญ ต่อห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง ในฐานะผู้น� ำในห่วงโซ่อุปทานเคมีภัณฑ์ระดับโลก ไอวีแอลเชื่อมั่นว่าเราสามารถมีส่วนในการ เปลี่ยนแปลงวิกฤตนี้ได้ การผลักดันการแก้ปัญหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมไปข้างหน้า และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้ตอกย�้ ำถึงพันธกิจของไอวีแอล ในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำระดับโลกที่ ด� ำเนินธุรกิจยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การตัดสินใจของเราในวันนี้ เพื่อสังคมที่มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน และส่งผลถึงอนาคตของไอวีแอลนั้น เราเข้าใจถึง ความส� ำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบ และมุ่งมั่นที่จะด� ำเนินการค้นคว้าวิจัยต่อไป และเป็นผู้น� ำในการ ด� ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีและเรียกร้องให้ทุกคนเข้าร่วมกับเราเพื่อการด� ำเนินการอย่างรับผิดชอบ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีนัยส� ำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่น ที่จะสร้างความมั่นใจว่าโรงงานผลิตในอนาคตจะไม่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงของพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ และแหล่งที่อยู่อาศัย รวมทั้งที่อยู่ภายใต้การคุกคามและที่แสดงถึงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง เราใช้มาตรการ ป้องกันเชิงรุกในระหว่างการประเมินเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถลดผลกระทบด้านลบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และ ให้ค� ำมั่นว่าไอวีแอลจะไม่ตัดไม้ท� ำลายป่าเพื่อการขยายธุรกิจหรือการด� ำเนินงานในอนาคต หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น กอบกู้ / ฟื้นฟู ลดความส� ำคัญ หรือก� ำจัดระบบนิเวศ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือลดทอนได้ ชดเชยผลกระทบที่ตกค้างและไม่พึงประสงค์ใดๆ หลังจากการด� ำเนินการตามสามขั้นตอนการบรรเทา ก่อนหน้า ลดระยะเวลา ความรุนแรง และขอบเขต ของผลกระทบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สมบูรณ์ เมื่อมีการด� ำเนินงานใดๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เราจะปฏิบัติตามล� ำดับขั้นการบรรเทา ดังนี้ 123 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=