Indorama Ventures A4 TH

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านการด� ำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความรับผิดชอบของเรา ไอวีแอลมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนและตระหนักถึงความส� ำคัญของการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) คือ เป้าหมาย 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมาย 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน เราเข้าใจถึงความส� ำคัญของการสูญเสียความหลากหลาย ทางชีวภาพและความจ� ำเป็นในการด� ำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ เราตระหนักดีถึงความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้ก� ำหนดให้เป็นองค์ประกอบส� ำคัญในการตัดสินใจ และ รวมไว้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ • เพิ่มนโยบายด้านกฎระเบียบ • เพิ่มข้อก� ำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ • เริ่มต้นท� ำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ • เริ่มต้นท� ำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยกฎระเบียบ เฉพาะด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Taskforce on Nature-related Financial Disclosure (TNFD)) • อาจประสบปัญหาในการลงทุน เงินกู้ และรายจ่ายที่สูงขึ้น • ผู้มีส่วนได้เสียเผชิญความกดดันในการประเมิน การรายงาน และบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการก� ำกับดูแล (ESG) • ความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ต่อลูกค้าและ ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผลให้ถูกเพิกถอน ใบอนุญาตในการด� ำเนินงาน • ประสิทธิภาพในการด� ำเนินงานลดลงเนื่องจากภัยพิบัติ และความแปรปรวนทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น • ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการพึ่งพา การขาดแคลน และคุณภาพของทรัพยากร • ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบที่หาได้ลดลง ท� ำให้การ ด� ำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักและมีต้นทุนสูงขึ้น 122 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=