Indorama Ventures A4 TH

146 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม นอกจากนี้ การเสวนายังได้รับการสตรีมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อพนักงานที่ท� ำงานจากที่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วม 527 คนจากประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพศหญิง 1,526 รายจากหน่วยงานไอวีแอล 15 หน่วยงาน ใน 10 แห่ง งานเสวนานี้จัดขึ้นโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ ส� ำนักงานใหญ่ของไอวีแอล โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมบริการและ การจัดการสิ่งอ� ำนวยความสะดวก และทีมสื่อสารองค์กร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน บรรลุการปราศจากอคติ การเหมารวม และการเลือกปฏิบัติผ่านเสียงของผู้น� ำหญิงของเรา อินโดรามา เวนเจอร์ส มีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนวันสตรีสากลอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งส่งเสริมให้บุคคลและสถาบันต่างๆ ค� ำนึงถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกมากขึ้น เราสามารถร่วมกันสร้างความเท่าเทียมของผู้หญิงและสร้างแนวคิด #BreaktheBias ซึ่งน� ำโดยคณะกรรมการความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภา ESG คณะกรรมการด้านความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) คณะกรรมการ DEI จัดตั้งขึ้นโดยแยกออกจากสภา ESG เพื่อมุ่งเน้นพัฒนากรอบงานและกระบวนการขับเคลื่อน ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่างทั่วทั้งองค์กร เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กร “ความหลากหลาย คือจุดแข็งของเรา” ลงใน DNA ขององค์กร ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=