Indorama Ventures A4 TH

1 2 3 4 5 22% 36% 25.9% 40% 25.3% 1.19% มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ความสามารถ ทางวัฒนธรรมของเรา แสวงหามุมมอง และแนวคิดใหม่ๆ อย่างจริงจัง ปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างให้เกียรติ ตามที่พวกเขาต้องการ สังเกตและเรียนรู้ ประเพณีการเฉลิมฉลอง และวันหยุดที่หลากหลาย จากวัฒนธรรมอื่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ในสถานที่ท� ำงาน การสร้างสถานที่ท� ำงานที่หลากหลายและไม่แบ่งแยก การรักษาสถานที่ท� ำงานที่ยั่งยืนที่ไอวีแอล เราให้ความส� ำคัญกับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก เราเปิดรับพนักงาน ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม สัญชาติ และภูมิหลังทางการศึกษา การรวมเข้าด้วยกันนั้นได้รับการฝึกฝน ทั่วทั้งองค์กรด้วยกรอบการท� ำงานของเรา ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์พื้นฐาน 5 ประการ การจัดการงานที่ครอบคลุมมากขึ้น เราตั้งเป้าที่จะเพิ่มจ� ำนวนหน่วยงานที่สามารถท� ำงาน จากที่บ้ าน (WFH) ผ่ านนโยบาย WFH ของเรา แนวปฏิบัติใหม่ที่ยืดหยุ่นนี้จะช่วยให้พนักงานและ ผู้บริหารสามารถพูดคุยถึงแนวทางที่มีประสิทธิผลสูงสุด ส� ำหรับทั้งตนเองและไอวีแอล ความคิดริเริ่มนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในวงกว้าง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ� ำกัด เฉพาะ) มารดา ผู้ดูแล และคนอื่นๆ ที่มีตารางงาน ที่ไม่เป็นแบบแผน นโยบายการรับสมัครงาน ไอวีแอลมีความมุ่งมั่นในการคัดเลือกลุ่มผู้สมัครที่มี ความหลากหลาย นอกจากนี้ เรามั่นใจว่าแผนการ สืบทอดต� ำแหน่งภายในของเรามีผู้สมัครที่สามารถ รองรับต� ำแหน่งที่เปิดรับ เราวัดแนวโน้มเหล่านี้เมื่อ ด� ำเนินการตามแผนการสืบทอดต� ำแหน่ง ซึ่งผลลัพธ์ แสดงให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกผ่านกิจกรรมการสรรหาบุคลากรของเรา โดยมองหากลุ่มผู้สมัคร ที่หลากหลายตามคุณสมบัติส่วนบุคคลทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ ความหลากหลายยังเป็นปัจจัยส� ำคัญในการวางแผน สืบทอดต� ำแหน่งอีกด้วย จากพนักงานใหม่จ� ำนวน 3,295 คน ในปี 2564 ประกอบด้วย พนักงานหญิง 29% กรอบการดำ �เนินงานด้านความหลากหลายของไอวีแอล พนักงานหญิงทั้งหมด พนักงานหญิง ในต� ำแหน่งระดับผู้น� ำ พนักงานหญิง ในต� ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พนักงานหญิง ในต� ำแหน่งผู้บริหารระดับต้น พนักงาน ผู้มีความบกพร่อง พนักงานหญิง ในต� ำแหน่งผู้บริหาร กลุ่มที่สร้างรายได้ 145 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี โครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย ปี 2564 ประเด็นด้านความหลากหลายที่ส� ำคัญ ปี 2564 ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=