Indorama Ventures A4 TH

1 2 3 4 การวางแผนสืบทอดตำ �แหน่ง วัตถุประสงค์การวางแผนสืบทอดตำ �แหน่ง วิธีการวางแผนสืบทอดตำ �แหน่ง ความมุ่งมั่นของการวางแผนสืบทอดตำ �แหน่ง ความคืบหน้าของการวางแผนสืบทอดตำ �แหน่ง การปรับวัตถุประสงค์ ทางธุรกิจที่ส� ำคัญ ให้สอดคล้องกัน การก� ำหนดต� ำแหน่ง ที่ส� ำคัญส� ำหรับการสืบทอด โดยเป็นไปตาม ความต้องการขององค์กร การพิจารณาความสามารถ ตามประสิทธิภาพและ ศักยภาพที่สม�่ ำเสมอ แผนการพัฒนา ที่มีเป้าหมาย 148 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การทบทวนผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานไอวีแอลที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจะพูดคุยกับหัวหน้างาน เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานและโอกาสในการพัฒนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการผู้มีความสามารถระดับโลก โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนา พนักงานในทุกภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2564 พนักงาน 66.7% ของเราได้รับการทบทวนผลการปฏิบัติงาน ขยายขอบเขตการวางแผนสืบทอดต� ำแหน่ง ให้ครอบคลุมผู้น� ำ 1,000 ต� ำแหน่ง ภายในปี 2566 ปี 2564 เราได้สร้างโครงสร้างการวางต� ำแหน่งสืบทอด กว่า 516 ต� ำแหน่ง โดยเป็นต� ำแหน่งผู้บริหารทั้งระดับกลาง และระดับสูงกว่า 266 คน เพื่อให้มั่นใจในการรักษาความเป็นผู้น� ำที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กร การวางโครงสร้างที่แข็งแกร่ง จึงเป็นสิ่งส� ำคัญอย่างยิ่ง เราสร้างโครงสร้างที่ดีและกระบวนการที่มั่นคง เพื่อสร้างผู้สมัครที่มีคุณภาพ พร้อมแผนการเติบโตที่เจาะจง ระบุกลุ่มผู้สืบทอดที่มีศักยภาพ มีแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคล ระบุและเร่งการพัฒนาความสามารถส� ำหรับอนาคต ลดความเสี่ยงและผลกระทบของการสูญเสียผู้น� ำที่มีประสบการณ์ รวมถึงเมื่อผู้น� ำมีบทบาทที่แตกต่างกัน ภายในองค์กร สนับสนุนความผูกพันของพนักงานและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง ส่งเสริมความหลากหลาย Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=