Indorama Ventures A4 TH

149 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี การสร้างความเชื่อมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรา เราปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบคุณค่าผ่านประสบการณ์ เชิงบวกทางธุรกิจแก่พนักงาน โดยการบูรณาการและเพิ่มความสามารถด้านดิจิทัล IVL CULTURE AWARDS รางวัลนี้ริเริ่มขึ้นในปี 2564 เพื่อมอบให้พนักงานและ ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการ ส� ำคัญของไอวีแอล รางวัลดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ 2 กลุ่ม น� ำร่ อง ได้แก่ ผู้สร้ างความเปลี่ยนแปลง และ ผู้มีภาวะผู้น� ำ โดยมีแผนที่จะขยายไปสู่กลุ่มอื่นๆ ในอนาคต ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงคือผู้ที่สามารถ โน้มน้าว สอน และสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนแปลง กระบวนการที่ไอวีแอลให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของความเป็น ผู้น� ำนั้นจะช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ เพิ่มพลัง เป็นผู้น� ำ การเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้ความส� ำคัญกับลูกค้า ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=