Indorama Ventures A4 TH

157 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี 716 6 2,006 29 14 57 23 5 696 846,045 36 1,296 18,801 2,751 5 LUAR BIASA Content verified by : Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE) * เฉพาะขวดที่กลับเข้าโรงงานรีไซเคิลเฉพาะที่ Indorama Polyester Industries Public Company Limited (จังหวัดนครปฐม) ประเทศไทย ** สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อจ� ำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้า ตามเป้าหมาย ปี 2573 เป้าหมายปี 2573 อบรมให้ความรู้ เรื่องการรีไซเคิล แก่ผู้บริโภคทั่วโลก 1,000,000 คน 53,585** คน (ยอดสะสมในปี 2561-2564) จ� ำนวนคนที่ได้รับ การอบรม โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ การอบรม เสมือนจริง บทความเกี่ยวกับ การรีไซเคิล ได้รับเชิญ ให้ไปบรรยาย เรื่องการรีไซเคิล ขวดพลาสติก ที่รวบรวมได้ จ� ำนวนขวด PET ที่น� ำกลับไปรีไซเคิล ที่โรงงาน* กิโลกรัม จ� ำนวนดาวน์โหลด สื่อการเรียนรู้เรื่อง การรีไซเคิล จ� ำนวนดาวน์โหลดวิดีโอ เรื่องการรีไซเคิล การอบรม ในห้องเรียน จ� ำนวนชั่วโมง ที่อบรม นักเรียน ครู บุคคลทั่วไป และคนในชุมชน โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านการรีไซเคิล ประจ� ำปี 2564 ณ เมือง Decatur รัฐอลาบามา ได้ด� ำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การรีไซเคิลเป็นปีที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Think Outside the Trash” ร่วมกับโรงเรียนมัธยม Austin ภายในงาน มีการให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล การรีไซเคิลคืออะไร ความส� ำคัญของการ รีไซเคิล กระบวนการรีไซเคิลและนักเรียนสามารถเข้าร่วมเป็น “ทูตรีไซเคิล” ได้อย่างไรทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน โครงการนี้มีกิจกรรมมากมายส� ำหรับนักเรียน เช่น “ชมรมทูตรีไซเคิล” ซึ่งประกอบด้วย คุณครูและนักเรียนที่ช่วยส่งเสริม การรีไซเคิลในโรงเรียน ตลอดจนรวบรวม ชั่งน�้ ำหนัก และบันทึกวัสดุรีไซเคิลที่รวบรวมได้รายสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังได้มีการ จัดการแข่งขัน 3 รายการ ที่สามารถรวบรวมขวด PET กว่า 331 ปอนด์ ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลให้ได้ถึง 4,000 ปอนด์ภายในสิ้นปี ไอวีแอลเชื่อว่าการรีไซเคิลเป็นส่วนส� ำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน เราจึงทุ่มเทในภารกิจให้ความรู้ความส� ำคัญของการรีไซเคิล และพลาสติก PET ที่แตกต่างจากพลาสติกชนิดอื่นๆ นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราเชื่อว่าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล มีความส� ำคัญอย่างมากที่จะช่วยปลูกฝังจิตส� ำนึก ความรับผิดชอบ และสร้างวัฒนธรรมการรีไซเคิลแก่เยาวชน ผู้ซึ่งเป็นผู้น� ำ ในอนาคตต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=