Indorama Ventures A4 TH

156 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม นอกเหนือจากโครงการข้างต้นแล้ว เรายังอ� ำนวยความสะดวกและมีส่วนร่วมกับตัวแทน CSR ในพื้นที่ของไอวีแอลทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรื่องการรีไซเคิล ในปี 2564 เราขยายโครงการฯ ไปยังบราซิล กานา อินโดนีเซีย และโปแลนด์ เป็นการท� ำงานร่วมกับตัวแทน CSR ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศนั้นๆ รวมถึงการแปลเป็น ภาษาท้องถิ่น นอกจากนี้ เราได้พัฒนาคู่มือเกี่ยวกับ ‘การจัดการขยะมูลฝอยและพลาสติกส� ำหรับเทศบาล’ เพื่อส่งเสริม สื่อการศึกษาด้านการรีไซเคิลที่มีอยู่ของเราส� ำหรับมหาวิทยาลัย เมือง ชุมชน และประชาชนทั่วไป ในประเทศบราซิล พนักงานจิตอาสาของเรา 10 คน ร่ วมจัดกิจกรรมสันทนาการและ เกมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะพลาสติก เพื่อส่ งเสริมให้ เด็กและเยาวชนเข้ าใจถึง เหตุผลที่เราต้องช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อม และทัศนียภาพ กิจกรรมในครั้งนี้เราได้ ร่วมกันท� ำความสะอาดชายหาดและสามารถ เก็บรวบรวมขวด PET กว่า 60 ตัน เพื่อน� ำกลับ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ในขณะเดียวกัน ที่ประเทศกานา เราได้ร่วมกับมูลนิธิไอวีแอล จัดโครงการอบรมพิเศษแก่คุณครูเพื่ออบรม การจัดการขยะและพลาสติกซึ่งครูสามารถ น� ำความรู้เหล่านี้ไปแบ่งปันและประยุกต์ใช้ ในหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความส� ำคัญ ของการรีไซเคิลและการจัดการขยะอย่าง เหมาะสม ในประเทศโปแลนด์ เราได้จัดการประกวด แข่งขันในหัวข้อ “New Life of a PET Bottle” ส� ำหรับกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตอนต้น ณ โรงเรียนประถมศึกษาเมือง Wloclawek โดยให้นักเรียนประดิษฐ์ผลงาน สร้างสรรค์จากขวด PET เพื่อแสดงให้เห็นว่า การรีไซเคิลนั้นส� ำคัญ และส่งเสริมให้น� ำ ขวด PET ทุกขวดกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกา เรายังคงร่วมกับทีมเบสบอล Rocket City Trash Pandas ในการจัดกิจกรรมด้านรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง ที่เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา เราได้เข้าร่วมงานวิ่งประจ� ำปี “Sprocket Sprint” Fun Run ระยะ 5 กิโลเมตร พร้อมกับ กิจกรรมล่าไข่อีสเตอร์ อีกทั้งแจกสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมการรีไซเคิลและการคัดแยกขยะกว่า 600 ชุด Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=