Indorama Ventures A4 TH

ค� ำชี้แจงความรับผิดชอบด้านการจัดการ รายงานความยั่งยืนปี 2564 เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติ ของไอวีแอลที่ด� ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นใน หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก� ำกับดูแล (ESG) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการสร้างคุณค่าแบบองค์รวม โดยครอบคลุมทั้งในด้ านที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ด้านการเงินของธุรกิจ และนอกเหนือจากการเงิน รวมถึงการ ระบุผู้มีส่วนได้เสีย ค� ำจ� ำกัดความของสาระส� ำคัญ และ กรอบการรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Reporting <IR> Framework) เราสรุปรวมความพยายามด้ านความยั่งยืนและข้ อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการเงินไว้ในรายงานฉบับนี้ โดยสอดคล้องตาม มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI เพื่อวัดผลการ ด� ำเนินงานของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน (CSO) มีหน้าที่ ในการจัดท� ำรายงานความยั่งยืนประจ� ำปี โดยใช้หลักการ รายงานของ GRI เป็นแนวทางในการก� ำหนดหัวข้อ เนื้อหา และคุณภาพของรายงานความยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้อง ในรายงานฉบับนี้ ค� ำว่า “เรา” “ของเรา” “บริษัท” หรือ “ไอวีแอล” หมายถึง อินโดรามา เวนเจอร์ส แนวทางการจัดท� ำรายงาน เราได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 1 ทศวรรษ ซึ่งยังคงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสรุปความคิดริเริ่ม ผลลัพธ์ และแผนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของเรา รายงานความยั่งยืนปี 2564 จัดท� ำขึ้นตามมาตรฐาน GRI: Core Option พร้อมด้วยการอ้างอิงที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์ ระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น International Integrated Reporting <IR> Framework เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ องค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หลักการของ UNGC และ มาตรฐานการรับรอง AA1000 ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ยังท� ำ หน้าที่เป็นรายงานการสื่อสารความคืบหน้า (CoP) เกี่ยวกับ การด� ำเนินการของไอวีแอลตามหลักการ 10 ประการของ UNGC ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 176 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=