Indorama Ventures A4 TH

177 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี เรามุ่งมั่นที่จะรายงานผลการด� ำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตามกรอบการด� ำเนินงานดังกล่าวเป็นประจ� ำทุกปี เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน ของเรา รวมถึงข้อมูลของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ องค์กรระดับโลกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เรารับรองว่าข้อมูล และข้อความที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ได้รับการรับรอง โดยผู้ตรวจสอบอิสระ ขอบเขตของรายงาน กรอบการด� ำเนินงาน <IR> Framework ก� ำหนดให้เราต้อง อธิบายภาพรวมขององค์กร แนวทางการก� ำกับดูแล รูปแบบ ของธุรกิจ ผลการด� ำเนินงาน ความเสี่ยงและโอกาสที่เราเผชิญ ประสิทธิภาพและแนวโน้มในอนาคต ข้อมูลมูลค่าที่มีนัยส� ำคัญ ต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเรา นอกจากนี้ รายงานนี้ ยังครอบคลุมถึงประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่า ของเราในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งจะมีการหารือ และทดสอบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม และเปิดเผย ภายใต้ขอบเขตการรายงานของเรา เรารายงานข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานที่ไอวีแอลมีการ ถือครองธุรกิจมากกว่า 50% และจากการร่วมทุนที่เรามีการ ควบคุมด้านการบริหารจัดการ แต่ไม่รวมข้อมูลของบริษัท ต่างๆ ที่เรามีการถือครองธุรกิจในส่วนน้อยและไม่มีการ ควบคุมการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ ของเรารวบรวมจากการอ่านมาตรวัด ข้อมูลจากระบบ การผลิตต่างๆ ข้อมูลจากการท� ำบัญชีโดยละเอียด และ การประมาณค่าด้วยหลักเกณฑ์พื้นฐาน รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ด� ำเนินงาน 112 แห่ง ใน 33 ประเทศ ที่เราด� ำเนินการอยู่ทั่วโลก รวมถึงบริษัทย่อย และโรงงานของเรา (ดูรายละเอียดในหัวข้อ ‘ข้อยกเว้น’ ด้านล่างส� ำหรับบริษัทที่ไม่อยู่ในกรอบการรายงาน) ข้อมูลดังกล่าว เกี่ยวข้องกับกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่รวมบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการ มาใหม่ ซึ่งจะถูกรายงานในวันที่เข้าซื้อกิจการ เว้นแต่จะ ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในบางกรณีเรามีการรายงานเกี่ยวกับ องค์กรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากเป็นบริบทที่ส� ำคัญ ส� ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตการรายงาน ของเรา สามารถดูในดัชนีมาตรฐาน GRI หน้า 182-193 ส� ำหรับ รายงานความยั่งยืนฉบับก่อนหน้า สามารถเข้าชมได้ในเว็บไซต์ หลักการจัดท� ำรายงาน การสร้างคุณค่า การสร้างคุณค่าถือเป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นธุรกิจ บูรณาการระดับโลก การเน้นย�้ ำเรื่องการก� ำกับดูแลที่เข้มแข็ง จุดประสงค์ที่ชัดเจน และกลยุทธ์ที่ก� ำหนดไว้ คือวิธีที่เรา เปลี่ยนทรัพยากร (ทุน) ของเราให้เป็นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า ส� ำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสร้างคุณค่าที่ไอวีแอล เชื่อมโยงไปสู่การตัดสินใจในระดับสูงสุดเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ เป้าหมาย และผลลัพธ์ และเพื่อรับรองความส� ำเร็จของเรา ในระยะยาวผ่านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด� ำเนินงานและ ห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการให้ค� ำมั่นในเชิงกลยุทธ์ เนื้อหาของรายงาน การปฏิบัติตามข้อก� ำหนดของเราในการรายงานความยั่งยืน ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามข้อก� ำหนดเพื่อตอบสนอง ความต้องการภายนอกเท่านั้น รายงานความยั่งยืนยังเป็น เครื่องพิสูจน์ความพยายามของเราและเป็นการประเมิน ผลลัพธ์ที่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่เราได้รับมา อย่ างต่อเนื่องจากทั้งภายในองค์กรและผู้มีส่ วนได้ เสีย มีความส� ำคัญต่ อความส� ำเร็จในระยะยาวขององค์ กร การมีส่วนร่วมของเรากับผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นที่เป็น ที่สนใจช่วยให้เราสามารถด� ำเนินการต่างๆ ดังนี้ - แก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความยั่งยืนและสร้างคุณค่าในระยะยาว แก่ผู้มีส่วนได้เสียของเรา โดยจัดสรรผู้เชี่ยวชาญ ทรัพยากร และเวลาที่จ� ำเป็นในการด� ำเนินการ - เปรียบเทียบความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ของเราต่อประเด็นและ สถานการณ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ส� ำคัญ และปรับปรุงให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน - ระบุนวัตกรรม การเติบโต และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ พร้ อมผสานความยั่งยืนในการปฏิบัติงานประจ� ำวัน เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน - การระบุและบรรเทาความเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ต่อใบอนุญาตประกอบการของเรา เราพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียของเราสนใจมากที่สุด ผ่านความคิดเห็นของพวกเขาบนแพลตฟอร์มการสื่อสาร ที่หลากหลาย จากนั้นเราจะประเมิน วัดผล ให้คะแนน และ รวมเข้าเป็นกระบวนการ ‘การประเมินสาระส� ำคัญทางธุรกิจ’ ที่มีโครงสร้างตามหลักการและกรอบการด� ำเนินงานที่เป็น ทางการ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRIุิี่ีัิ ำัูี่ีิิัืุ่้่ิ่ั่ืุู่่่๊ืุิ็ู์ิ้ั้ััุู้ ำิั่ัี

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=