Indorama Ventures A4 TH

181 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี สิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริต ความมุ่งมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง ความมุ่งมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายการจัดการน�้ ำ นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ ค� ำแถลงเรื่อง GMO ของไอวีแอล นโยบายการแจ้งเบาะแส นโยบายการต่อต้านการทุจริต คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ นโยบายเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการแจ้งเบาะแส การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืนปี 2564 การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืนปี 2564 หลักการที่ 7 - ธุรกิจควรสนับสนุนแนวทางป้องกันความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม หลักการที่ 8 - ด� ำเนินการริเริ่มเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลักการที่ 9 - ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักการที่ 10 - ธุรกิจควรต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมถึงการขู่กรรโชกและการติดสินบน สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หน้า 8-11 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ หน้า 12-15 สารจากประธาน ESG Council หน้า 16-19 กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด� ำเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 26-27 ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเราเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หน้า 30 กลยุทธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หน้า 31 การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หน้า 42 จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 54-59 การก� ำกับดูแลด้านความยั่งยืน หน้า 60-61 การหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา หน้า 72-75 ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน หน้า 83-87 รายงานพิเศษเรื่อง หนทางการแก้ไขและทางออกโดยวัตถุดิบหมุนเวียน หน้า 88-89 รายงานพิเศษเรื่อง การจัดหาการเงินเพื่อความยั่งยืน หน้า 96-97 การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หน้า 98-123 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา หน้า 102-108 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการรีไซเคิล หน้า 109-112 รายงานพิเศษเรื่อง หนทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไอวีแอล หน้า 114-115 การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเรา หน้า 116-121 รายงานพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ หน้า 122-123 การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา หน้า 150-157 ข้อมูลผลการด� ำเนินงานทั่วโลก หน้า 158-170 GRI Table 103, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308 หน้า 182-193 กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด� ำเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 26-27 นโยบายการแจ้งเบาะแส หน้า 58-59 จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 54-59 การต่อต้านการทุจริต หน้า 57-59 กิจกรรมและการสนับสนุนทางการเมือง หน้า 58 การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา หน้า 150-157 ข้อมูลผลการด� ำเนินงานทั่วโลก หน้า 158-170 GRI Table 103, 205, 207, 415, 419 หน้า 182-193 ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=