Indorama Ventures A4 TH

180 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS (CoP) สิทธิมนุษยชน แรงงาน ความมุ่งมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง ความมุ่งมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ Supplier code of conduct นโยบายส� ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายการแจ้งเบาะแส นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ Supplier code of conduct นโยบายส� ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายด้านความหลากหลาย นโยบายการแจ้งเบาะแส การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืนปี 2564 การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืนปี 2564 หลักการที่ 1 - ธุรกิจควรสนับสนุนและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล หลักการที่ 2 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักการที่ 3 - ธุรกิจควรรักษาเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการยอมรับการมีสิทธิในการเจรจา ต่อรองร่วมกัน หลักการที่ 4 - การขจัดการใช้แรงงานบังคับและแรงงานภาคบังคับทุกรูปแบบ หลักการที่ 5 - การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิผล หลักการที่ 6 - การขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและอาชีพ ในฐานะสามาชิกผู้ร่วมลงนามใน UN Global Compact แบบ “Participant” เราพยายามอย่างยิ่งในการเปิดรับคุณค่าหลัก และน� ำเสนอคุณค่าเหล่านี้ภายในองค์กรทุกหน่วยการด� ำเนินการของเรา รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้า Communication on Progress ซึ่งเป็นการเปิดเผยประจ� ำปีต่อผู้มีส่วนได้เสียถึงความก้าวหน้าที่ได้ด� ำเนินการตามหลัก 10 ประการของ UN Global Compact ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หน้า 8-11 กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด� ำเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 26-27 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 38-40 การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หน้า 42 นโยบายการแจ้งเบาะแส หน้า 58-59 จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 54-59 การก� ำกับดูแลด้านความยั่งยืน หน้า 60-61 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามข้อก� ำหนดในห่วงโซ่อุปทาน หน้า 94-95 สิทธิมนุษยชนในที่ท� ำงาน หน้า 136-137 รายงานพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง หน้า 146-147 ข้อมูลผลการด� ำเนินงานทั่วโลก หน้า 158-170 GRI Index 102-17, 103, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 419 หน้า 182-193 กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด� ำเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 26-27 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 38-40 การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หน้า 42 นโยบายการแจ้งเบาะแส หน้า 58-59 จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 54-59 การก� ำกับดูแลด้านความยั่งยืน หน้า 60-61 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามข้อก� ำหนดในห่วงโซ่อุปทาน หน้า 94-95 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง หน้า 127-133 ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน หน้า 134 สิทธิมนุษยชนในที่ท� ำงาน หน้า 136-137 การลงทุนในพนักงานของเรา หน้า 138-149 รายงานพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง หน้า 146-147 ข้อมูลผลการด� ำเนินงานทั่วโลก หน้า 158-170 GRI Index 102-17, 102-41, 103, 401, 403, 404, 405, 406, 412, 419 หน้า 182-193 Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=