Indorama Ventures A4 TH

20 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ไอวีแอลก่อตั้งขึ้นในปี 2537 จากการเป็นผู้ผลิตเส้นด้ายขนสัตว์รายแรกในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีการเติบโตอย่าง ต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดของโลก และมีส่วนแบ่งที่มีนัยส� ำคัญในตลาด PTA ของโลก รวมถึง ยังคงเป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีการด� ำเนินงานใน 33 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป ภาพรวมของธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล ด้วยความเป็นผู้น� ำที่แข็งแกร่ง ท� ำให้ไอวีแอลมีผลประกอบการทางธุรกิจที่ดี สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง สามารถให้ค� ำมั่นสัญญาที่แน่วแน่ต่อพนักงานของเรา อีกทั้งต่อชุมชนรอบตัวและสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรงและ ความหลากหลายของตลาดช่วยส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถรอบด้านที่จะน� ำพาให้เราก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ ไปได้ นอกเหนือจากการบริหารจัดการที่โดดเด่นและมีความยั่งยืนในการด� ำเนินงานต่างๆ ของเรานั้น เรายังคงส่งเสริมและสนับสนุน โครงการด้านความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ความพยายามเหล่านี้ รวมถึงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน การลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด การยึดหลักปฏิบัติของการผลิตระดับสากล และการบรรลุตามเป้าหมายการรีไซเคิล PET ของเรา ปลายปี 2564 เรามีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 124* แห่ง ใน 6 ทวีป เพื่อรองรับลูกค้าของเราในกลุ่มอุตสาหกรรมและตลาดปลายทาง ที่หลากหลาย และมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) ธุรกิจ PET และธุรกิจเส้นใย นอกจากนี้ ด้วยจ� ำนวนโรงงานรีไซเคิลทั้งหมด 16 แห่งทั่วโลก เราจึงเป็นผู้น� ำด้านการรีไซเคิลระดับ โลกและเป็นบริษัทรีไซเคิล PET ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป พลาสติก PET มีข้อได้เปรียบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความสามารถในการรีไซเคิลได้ 100% และลดการพึ่งพาวัตถุดิบได้ในระดับที่สูง การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล ภาพรวมโรงงานของไอวีแอล ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 * รายงานความยั่งยืนประจ� ำปี 2564 ประกอบด้วยข้อมูลจากโรงงาน 112 แห่ง รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ภายใต้ หัวข้อ “เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้” ในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ฉบับเต็ม Combined PET กลุ่มธุรกิจ อนุพันธ์แบบบูรณาการ #1 PET ทั่วโลก ผู้นำ �ด้านการรีไซเคิล ผู้ผลิตแบบบูรณาการเพียงรายเดียวในยุโรป และแบบครบวงจรในอเมริกาเหนือ ผู้นำ �ด้านบรรจุภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่ ผู้นำ �ด้าน PIA ระดับโลก #1 เส้นใยสั้นในภูมิภาคอาเซียน #2 เส้นใยสององค์ประกอบ #2 ความปลอดภัยในยานยนต์และยางรถยนต์ #1 สารลดแรงตึงผิวที่ปราศจากไอออน ในทวีปอเมริกา #1 EO ในทวีปอเมริกา #1 ผู้จัดหาส่วนผสมสำ �หรับผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน และสิ่งทอในทวีปอเมริกา #2 บริษัทระดับโลกที่ใช้กระบวนการ Ethoxylation ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=