Indorama Ventures A4 TH

นายยาช โลเฮีย ประธาน ESG Council สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง 19 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี เรารีไซเคิลขวด PET ถึง 14,300 ล้านขวด โดยขวด PET มากกว่า 317,064 ตัน ถูกน� ำกลับเข้าสู่วงจรเพื่อลดการรั่วไหลสู่พื้นดินและ ผืนน�้ ำ โดยเป้าหมายนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPIs) ที่เชื่อมโยงกับ หุ้นกู้ที่ส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ออกไป เมื่อปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เรามีการก� ำหนดเป้าหมายใหม่ในปี 2573 ของเรา คือการรีไซเคิล PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อนจ� ำนวน 1,500,000 ตัน ในเดือนมีนาคม 2565 เราบรรลุเป้าหมายส� ำคัญ โดยสามารถรีไซเคิลขวด PET เป็นจ� ำนวน 75,000 ล้านขวด นับ ตั้งแต่ปี 2554 และมีจ� ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง กับเป้าหมายในปี 2568 และ 2573 ไอวีแอลได้ตั้งเป้าหมาย “การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90%” ซึ่งเป็นการสนับสนุน การน� ำของเสียกลับมาใช้ ใหม่และหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลือง นอกจากนี้ โรงงาน 5 แห่งของเราได้บรรลุการปล่อยน�้ ำเสีย เป็นศูนย์ตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ ำ อย่างยั่งยืนของเรา ที่ไอวีแอล เราก� ำลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความยั่งยืนโดยส่งเสริม กิจกรรมที่หลากหลายแก่พนักงาน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความ ตระหนักด้านความยั่งยืน รวมถึงการสัมมนาออนไลน์และ ช่องทางการสื่อสารผ่านจดหมายข่าว SustainWire ของเรา ความรับผิดชอบเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ ต่อรองได้ ทีมงาน EHS ของเราก� ำลังอยู่ในขั้นตอนของการน� ำการ ก� ำกับดูแลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการก� ำหนดมาตรฐาน การรับรอง การเสริมสร้างขีดความสามารถ การสื่อสาร และวัฒนธรรม ทีม EHS ของเราได้เปิดตัว “Golden Rules” เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตในการปฏิบัติงานของเรา นอกจากนี้ เราได้จัดให้ มีโปรแกรม Injury and Illness Prevention Program (I2P2) เพื่อเป็นแนวทางที่บูรณาการการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั่วโลก กุญแจสู่ความส� ำเร็จของเราคือการตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคส� ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความส� ำคัญกับ สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงส่งเสริม การเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เรามีการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อรวบรวมขวด PET และเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการรีไซเคิลและคุณค่าของ PET เช่น เราร่วมมือกับโคคา-โคลา (ประเทศไทย) และบริษัท สตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อม Trash Lucky เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภค สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้าน นอกจากนี้ เราได้ขยาย โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลไปยังประเทศเม็กซิโก ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย และก� ำลังด� ำเนินการเพื่อบรรลุตาม เป้าหมายการเข้าถึงผู้บริโภค 1,000,000 คน ภายในปี 2573 การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ในปี หน้ า เรายังคงร่ วมมือกับพันธมิตรเพื่อแก้ ไขปัญหา ขยะพลาสติก ผมรู้สึกตื่นเต้นกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ใหม่ที่เราก� ำลังส� ำรวจ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) เรายังคงมุ่งมั่น ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ผมมีความยินดีที่ไอวีแอลเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เผยแพร่ รายงานที่เชื่อมโยงกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สหประชาชาติ (SDGs) เราก� ำลังบูรณาการ SDGs เข้ากับกลยุทธ์ ของเราด้วยกรอบความคิดด้านความยั่งยืนเพื่อด� ำเนินการ อย่างมีความรับผิดชอบ ไอวีแอลได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนมากมายในปี 2564 จาก DJSI, CDP, MSCI, EcoVadis, Sustainalytics และ FTSE4Good และอื่นๆ เราถูกจัดอันดับเป็นที่ 1 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ 50 อันดับแรกของโลก ที่ประเมินโดย ChemScore ซึ่งอ้างอิงจาก ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการสารเคมีอันตรายของเรา นอกจากนี้ เรายังได้ รับการประเมินในระดับแพลตตินั่ม ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น� ำที่อันดับ 1% ของกลุ่มบริษัทชั้นน� ำ จากการประเมินของ EcoVadis ซึ่งเป็นการ ประเมินเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เรายังคงยืนหยัดในความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยขยายและ พัฒนาจุดยืนในการรีไซเคิลทั่วโลก และค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ เหมาะสมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ เราก� ำลัง เป็นผู้น� ำในด้านความยั่งยืนของ PET และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในการด� ำเนินการดังกล่าว เราจะสามารถรักษาความไว้วางใจ ของผู้มีส่วนได้เสียในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำระดับโลก ที่ด� ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผมขอขอบคุณการเสียสละเวลาและความพยายามของทีมไอวีแอล และพันธมิตรทุกราย เราได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ เปลี่ยนแปลงและการด� ำเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย เพื่อ ก� ำหนดความยั่งยืนให้เป็นแกนหลักในทุกสิ่งที่เราท� ำ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=