Indorama Ventures A4 TH

ไอวีแอลมีผลประกอบการเป็นประวัติการณ์ในปี 2564 โดยมีก� ำไร หลักก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจ� ำหน่าย (Core EBITDA) ทั้งปีอยู่ที่ 1,743 ล้านเหรียญสหรัฐ และ มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 14.72 ล้านตัน มีการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ ทั้งสามกลุ่ม คือ พลาสติก Combined PET (CPET) เส้นใย และ ออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) ทั่วทั้งสามภูมิภาคหลัก ในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ผลประกอบการปีนี้แสดงให้ เห็นถึงความได้เปรียบในการแข่งขันจากโมเดลธุรกิจแบบบูรณาการ ระดับภูมิภาค เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่ไม่ยืดหยุ่น ซึ่ง ให้ ความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ ที่ดีแก่ ผู้ บริ โภค ความสามารถในการปรับตัวของแพลตฟอร์มของเราสร้างรากฐาน ที่แข็งแกร่งในการเติบโตของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปี2564 เป็นปีที่เกิดวิกฤตที่เหนือความคาดหมาย เช่น ปรากฏการณ์ Polar Vortex ในชายฝั่งอ่าวของสหรัฐอเมริกา ท� ำให้เกิดการสะดุด ของอุปทานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ภาษีของตู้คอนเทนเนอร์ ที่สูงขึ้นและก่อให้เกิดความล่าช้า รวมถึงสภาวะราคาพลังงาน ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะในยุโรปและจีน ท� ำให้ ห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนและมีต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบ ต่อผลก� ำไรของไอวีแอล เราใช้ประโยชน์จากความเป็นผู้น� ำ ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ ในไตรมาสที่ 4 เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นบางส่วน แม้จะมีความท้าทายมากมายในปี 2564 แต่เราก็สามารถพลิก วิกฤตให้เป็นโอกาสและสามารถประสบความส� ำเร็จในการด� ำเนิน งานได้ เป็นอย่างดี โดยเรามีการจัดการที่มีความคล่องตัว การท� ำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ ของพวกเขา ส� ำหรับตลาดสินค้าคุณภาพสูงในฝั่ งตะวันตก ค่าขนส่งระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นท� ำให้บริษัทได้รับประโยชน์ จากราคาในท้องถิ่นที่ปรับขึ้นเทียบเคียงกับราคาสินค้าน� ำเข้า โดยในไตรมาสที่ 4 การประกาศใช้นโยบายควบคุมแบบคู่ขนาน (Dual Control Policy) ของประเทศจีนช่วยเพิ่มก� ำไรส� ำหรับ ผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ รอยเท้ านิเวศทั่วโลกของไอวีแอลน� ำมาซึ่งการบูรณาการ ที่เหนือกว่ามาตรฐานในภูมิภาคเอเชีย และการป้องกันความเสี่ยง ด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยการบูรณาการที่แข็งแกร่งช่วยให้ไอวีแอล ได้รับประ โยชน์จากห่วง โซ่ทั้งหมด ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ PET แบบบูรณาการ โมเดลการขยายธุรกิจแนวดิ่งแบบบูรณาการ ที่ไม่ เหมือนใครนี้ ส่ งผลให้ ไอวีแอลมีการขยายตัวอย่ างมี ประสิทธิภาพเหนือกว่าส่วนต่างอ้างอิงของอุตสาหกรรม โดยตลาด สินค้าคุณภาพสูงในฝั่งตะวันตกคิดเป็น 71% ของส่วนแบ่ง EBITDA ของธุรกิจทั้งหมดในปี 2564 การสะดุดของห่วงโซ่อุปทานและ ความไม่แน่นอนเหล่านี้ผลักดันให้เกิดสิทธิพิเศษทางการค้าส� ำหรับ สินค้าท้องถิ่น โดยรอยเท้านิเวศที่สมดุลของไอวีแอลในอเมริกา ยุโรป และเอเชียท� ำให้เราเป็นอีกหนึ่งซัพพลายเออร์ทางเลือก 22 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=