Indorama Ventures A4 TH

+5% +38% +55% -24% +234% +2.48 บาท AAGlanzstoff Bohemia, Czech Republic 14.8ล้านตัน ปริมาณการขายทั้งหมด 23 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี 3.76บาท กำ �ไรหลักต่อหุ้น TRIS อันดับความน่าเชื่อถือจาก 14,629ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้รวมทั้งหมด 1,055ล้านเหรียญสหรัฐ กระแสเงินสด จากกิจกรรมดำ �เนินงาน 1,743ล้านเหรียญสหรัฐ (ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจ� ำหน่าย) กำ �ไรหลัก 684ล้านเหรียญสหรัฐ (หลังหักภาษีและส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอ� ำนาจควบคุม) กำ �ไรหลักสุทธิ ผลงานส� ำคัญด้านการเงินปี 2564 ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRIุิี่ีัิ ำัูี่ีิิัืุ่้่ิ่ั่ืุู่่่๊ืุิ็ู์ิ้ั้ััุู้ ำิั่ัี

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=