Indorama Ventures A4 TH

32 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ปัจจัยขาเข้า ต้นทุนทางการเงิน (Financial Capital) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,117 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทรัพย์สินหมุนเวียน 5,292 ล้านเหรียญสหรัฐ ด� ำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเข้าซื้อกิจการใหม่และ โรงงานที่ก� ำลังเกิดขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในฐานะบริษัท เคมีภัณฑ์ชั้นน�ำที่ยั่งยืน มองหาการควบรวมและซื้อกิจการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริม ความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานของเรา กลยุทธ์ระดับโลก ที่มีการบูรณาการอย่างสูงนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการด� ำเนินงาน สามารถรับมือกับการหยุดชะงักที่คาดไม่ถึงได้เป็นอย่างดี การน� ำแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมาใช้เพื่อช่วย ลดต้นทุนที่จ� ำเป็นต่อการด� ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านกลยุทธ์การลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการด� ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนผู้มีความสามารถ เราลงทุน อย่างมากในการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จ� ำเป็น ส� ำหรับพนักงานของเราเพื่อพร้อมต่อความรับผิดชอบที่สูงขึ้น และกลายเป็นองค์กรที่พร้อมส�ำหรับอนาคต ความไว้วางใจเป็นสิ่งส� ำคัญส� ำหรับองค์กรที่จะเติบโต ดังนั้น เราจึงพร้อมที่จะลงทุนในโครงการให้ความรู้ที่ส่งเสริมการ รีไซเคิล รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีตลอด การด� ำเนินงานของเรา และสร้างความมั่นใจว่าเราจะสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมเสมอ เราลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ไม่เพียงเพื่อจะเป็นผู้น� ำ ตลาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาเทคนิคและกระบวนการ ใหม่ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ยั่งยืน ต้นทุนทางการผลิต (Manufactured Capital) 124 โรงงาน ใน 33 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาค โรงงานรีไซเคิลทั้งหมด 16 โรงงาน ต้นทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) การสนับสนุนด้าน CSR 1.65 ล้านเหรียญสหรัฐ ต้นทุนทางบุคลากร (Human Capital) คณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลาย พนักงานทั้งหมด 25,760 คน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,400,000 เหรียญสหรัฐ ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 22.7 ล้านเหรียญสหรัฐ นักวิจัยและพัฒนา 214 คน ศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลก 21 แห่ง การแลกเปลี่ยน ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) การใช้วัตถุดิบ 15.97 ล้านตัน การใช้พลังงาน 109.5 ล้านกิกะจูล การใช้น�้ำ 88.1 ล้านลูกบาศก์เมตร การใช้พลังงานทดแทน 2.8 ล้านกิกะจูล วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำ ระดับโลกที่ด� ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม พันธกิจ เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นําที่มีความรับผิดชอบ ในอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศ ของบุคลากร กระบวนการท� ำงาน และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย แถลงการณ์ความมุ่งหมาย ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า�‚‚‹�Œ�‚Œ�‹Œ‹�Œ�Œ�‚ความมุ่งเน้น ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นกับการ ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เราลงทุนอย่างมากในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่เพิ่มปริมาณ การผลิตและการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการด� ำเนินงานของโรงงานที่มีอยู่และ โรงงานที่เพิ่งเข้าซื้อ โดยเน้นการใช้แหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดี โดยมีการเติบโตที่เกิดขึ้นจากการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทเองถึง 7% โดยมี อัตราการใช้ที่ต�่ ำกว่า ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในหน้า 161-166 ต้นทุนทางการผลิต • การผลิต +7% ต้นทุนทางธรรมชาติ • อัตราการใช้พลังงาน -1.5% ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ของไอวีแอล 6 ต้นทุน ความพร้อมด� ำเนินการ คุณภาพ และความพร้อมทางการเงิน รูปแบบการสร้างคุณค่า แนวทางของเราในการสร้างคุณค่า ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=