Indorama Ventures A4 TH

กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปรับปรุงใหม่ของเรานั้น ให้ความส� ำคัญในการสนับสนุนตามความมุ่งหวังด้าน สภาพอากาศปี 2568 มากขึ้น ไอวีแอลได้ด� ำเนินการเพื่อลดอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นตามหลักภูมิอากาศศาสตร์ เราได้ร่วมลงนามกับคณะท� ำงานด้านการเปิดเผย ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) รวมถึงมีการติดตาม และปรับเปลี่ยนกิจกรรมและการตัดสินใจ ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าการก� ำกับดูแลด้านความยั่งยืนเป็นรากฐานส� ำคัญส� ำหรับความส� ำเร็จทางธุรกิจของเรา นอกจากนั้น เราก� ำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการแสดงเจตจ� ำนงต่อ Science-Based Targets initiative (SBTi) กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา เป้าหมาย พัฒนาประสิทธิภาพการดำ �เนินงาน ลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ �เนินงานและโครงการการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานของไอวีแอลผ่านโครงการ พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งภายในและภายนอกองค์กร การรีไซเคิล ลงทุนและขยายโรงงานรีไซเคิลเพื่อจัดการปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกและ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วัตถุดิบหมุนเวียน ทดแทนการใช้วัตถุดิบที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยวัตถุดิบชีวภาพและ วัตถุดิบรีไซเคิล เทคโนโลยีแห่งอนาคต สำ �รวจโอกาสด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บ คาร์บอน (CCUS) ไฮโดรเจนสีเขียว วัตถุดิบหมุนเวียน/วัตถุดิบชีวภาพ และ เชื้อเพลิงธรรมชาติทดแทน (RNG) แนวทางแก้ปัญหาต้นทุนทางธรรมชาติ สำ �รวจกรรมสิทธิ์โครงการชดเชยคาร์บอนบางส่วนและทั้งหมด เพิ่มผลผลิต โดยลดอัตราการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก 10% ภายในปี 2568 และ 30% ภายในปี 2573 ลดอัตราการใช้พลังงานลง 5% ภายในปี 2568 และ 15% ภายในปี 2573 บรรลุการใช้วัตถุดิบชีวมวลที่ 16% และ การใช้ RPET 10% ในการผลิต ภายในปี 2573 โดยลดการนำ �เข้าวัตถุดิบที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ ลดอัตราการใช้พลังงาน และอัตราการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) เพิ่มการรีไซเคิล PET หลังการบริโภคที่ถูกอัด เป็นก้อนเป็น 750,000 ตัน ภายในปี 2568 และ 1,500,000 ตัน ภายในปี 2573 ในขณะที่เพิ่มการ รีไซเคิลขวด PET ต่อปี เป็น 50,000 ล้านขวด ภายในปี 2568 และ 100,000 ล้านขวด ภายในปี 2573 31 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=