Indorama Ventures A4 TH

34 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม สภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มในอนาคต เราเข้าใจและตอบสนองต่อผลกระทบระดับจุลภาคและมหภาคในสภาพแวดล้อมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ ระดับโลก เพื่อธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการก� ำกับดูแล การวางแผน และการด� ำเนินงานที่แข็งแกร่ง การยกระดับกลไกภายในเหล่านี้ช่วยให้เรามองการณ์ไกล และมั่นใจในการพัฒนาทุกภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับโอกาส และรับมือกับความเสี่ยงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ไอวีแอลด� ำเนินธุรกิจอยู่ใน 33 ประเทศ ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่หลากหลาย ซึ่งเป็นไปตามบริบทในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก เราใช้แนวทางที่อิงตามความเสี่ยงแบบบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและคอยติดตามปัจจัยที่มีอิทธิพล เหล่านี้อย่างใกล้ชิด เราตระหนักถึงความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก และรักษาความได้เปรียบ ทางการแข่งขันของเราโดยการจัดล� ำดับความส� ำคัญของนวัตกรรมทั่วทั้งธุรกิจของเรา และติดตามการแข่งขันในตลาดอย่างใกล้ชิด ในด้านการพัฒนา การผลิต และการจัดจ� ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงกันได้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก การแข่งขันทางตลาดที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความต้องการเชิงการหมุนเวียน ความท้าทาย • อัตราภาษีในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน • การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ แน่นอนหรือไม่คาดคิดในกฎหมาย ต่างประเทศ การควบคุมสกุลเงิน และกฎระเบียบทางภาษีอากร • การเปลี่ยนแปลงในสนธิสัญญาทางภาษีระหว่างประเทศ • ภาษีพลาสติกในยุโรป • การเริ่มใช้ภาษีคาร์บอนในประเทศที่ไอวีแอลมีการด� ำเนินงาน (เช่น เนเธอร์แลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา) • การแบ่งขั้วทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นน� ำไปสู่การออกกฎหมายที่เข้มงวด ความท้าทาย • การแข่งขันจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ • การแข่งขันจากผู้ผลิตระดับภูมิภาคและ/หรือผู้ผลิตเฉพาะทาง ในตลาด • แรงกดดันของอัตราก� ำไรที่จ� ำกัดการเติบโตของอุปสงค์และ ภาวะล้นตลาด ความท้าทาย • การเพิ่มขึ้นของราคาคาร์บอน • การเพิ่มขึ้นของการใช้พลาสติกในช่วงการแพร่ระบาด ของ COVID-19 • การขาดความตระหนักรู้ในเรื่องการรีไซเคิล โอกาส • กลยุทธ์การขยายธุรกิจในแนวตั้งเพื่อป้องกันการหยุดชะงักที่จะ เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน • การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนเพื่อเพิ่มอัตราก� ำไร • การท� ำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในประเทศต่างๆ มากขึ้น และสร้าง ความไว้วางใจกับชุมชนในท้องถิ่นโดยการลงทุนอย่างสม�่ ำเสมอ ในโครงการริเริ่มต่างๆ โอกาส • การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดูแล รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ • การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อปรับปรุงอัตราก� ำไร • การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อจัดการกับความต้องการ ด้านความยั่งยืนที่ยังด� ำเนินอยู่ • การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อน� ำไปสู่แหล่งรายได้ ในตลาดแห่งใหม่ โอกาส • ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น • การเป็นผู้น� ำทางความคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แบบหมุนเวียน • การส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีก น� ำการหมุนเวียนไปปรับใช้ในรูปแบบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างมากต่อการก� ำหนดกฎระเบียบ การเข้าถึงเงินทุน และความคาดหวังของผู้บริโภค ไอวีแอลเชื่อว่าการด� ำเนินธุรกิจต่างๆ ต้องมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และประสิทธิภาพในการตอบสนองระยะยาวต่อข้อก� ำหนด ด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในขณะเดียวกันต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ปกป้องสิ่งแวดล้อม และ มีความยั่งยืน คุณค่าดังกล่าวสามารถสร้างขึ้นได้จากการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และเรายังคงลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการด� ำเนินงาน และความคิดริเริ่มด้านการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล ำ็ ำัี้้ี่ิ้้ี่ิุ้์ุ้่ี่ั่ื้ัู้ี่้ีี

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=