Indorama Ventures A4 TH

พนักงานที่มีทักษะคือรากฐานของธุรกิจที่ประสบความส� ำเร็จ เนื่องจากสถานการณ์COVID-19 เป็นแรงผลักที่ท� ำให้หลายธุรกิจเร่งสนับสนุน พนักงานนอกเหนือไปจากกรอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบเดิม นี่จึงเป็นสิ่งส� ำคัญส� ำหรับไอวีแอลในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำ ที่จะพัฒนาพนักงานให้พร้อมส� ำหรับอนาคต ดังนั้น เราจึงให้ความส� ำคัญกับการส่งเสริมความคล่องตัวและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพื่อปิดช่องว่างในด้านทักษะต่างๆ ไอวีแอลให้ความส� ำคัญกับพนักงาน ลูกค้า และ ซัพพลายเออร์ของเรา แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเงินและการด� ำเนินงาน อันเนื่องมาจาก COVID-19 แต่การจัดการที่เหมาะสมโดยผู้น� ำในห่วงโซ่อุปทานที่มีศักยภาพช่วยลดความซับซ้อน และฟื้นฟูภาวะการสะดุด ในห่วงโซ่อุปทานให้ดีขึ้น ต้นทุนทางบุคลากร วิกฤตด้านสุขภาพทั่วโลก ความท้าทาย • การขาดแคลนผู้มีความสามารถระดับโลก • ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการพัฒนาบุคลากร • การลาออกและการรักษาพนักงานอันนื่องมาจากความผันผวน ทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีความสามารถและ การกลับมาของตลาดแรงงานในอนาคต ความท้าทาย • การสะดุดของห่วงโซ่อุปทานในการด� ำเนินงานระหว่างประเทศ • การขาดแคลนแรงงานอย่างฉับพลันเนื่องจากโรคระบาด โอกาส • การลงทุนในโครงการเสริมสร้างทักษะใหม่และการพัฒนาความ สามารถให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง • Succession planning ส� ำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง • การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยการร่วมมือกับ สถาบันภายนอก เช่น โรงเรียน และมหาวิทยาลัย โอกาส • เสริมสร้างพลังแก่ชุมชนผ่านการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ • ส� ำรวจวิถีการท� ำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น • แรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการท� ำงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ • ส่งเสริมสุขอนามัยของพนักงานเพื่อหยุดการแพร่ระบาด ของ COVID-19 ในโรงงานและส� ำนักงาน 35 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=