Indorama Ventures A4 TH

NET ZERO 4 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ได้รับเงินทุนเพื่อความยั่งยืนมาแล้ว เป็นมูลค่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2564 ให้ค� ำมั่นที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593-2613 การลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ใน ประเทศจีนและอินโดนีเซีย ซึ่งช่วย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมดกว่า 3,300 tCO2e ต่อปี กรรมการในคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก� ำกับดูแล กิจการ (NCCG) เป็นกรรมการอิสระ ทุกท่าน ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่า 10,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน การด� ำเนินการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ และเพื่อขับเคลื่อนการผลิตที่ยั่งยืน ประกาศแผนการลงทุนมูลค่ากว่า 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่ม การใช้วัตถุดิบชีวมวลเป็น 2.4 ล้านตัน ภายในปี 2573 โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา (CarbonLite) และ อีกหนึ่งแห่งในประเทศอินโดนีเซีย จะสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ได้ถึง 5,000 ล้านขวดต่อปี ภายในปี 2566 ไอวีแอลได้รับคะแนน CG ระดับ “ดีเยี่ยม 5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน การจัดหาการเงินเพื่อความยั่งยืน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สิ่งแวดล้อม การกำ �กับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามข้อกำ �หนด ความสำ �เร็จด้านความยั่งยืนปี 2564 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ลงทุนในบริการเงินฝากสีเขียว (Green Deposit) ของธนาคาร HSBC เพื่อสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก� ำกับดูแล (ESG) จัดตั้ง Decarbonization Committee และจัดท� ำ Decarbonization SOPs เพื่อเป็นแนวทางส� ำหรับโครงการต่างๆ และการลงทุนในอนาคต โรงงานของเราในจังหวัดระยอง ประเทศไทย มีอัตราการจัดการของเสีย อยู่ที่ 99% และได้รับการรับรองตาม มาตรฐานการจัดการการฝังกลบเป็น ศูนย์ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=