Indorama Ventures A4 TH

5 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี จัดตั้ง ESG Council และ Decarbonization Committee จัดท� ำและเผยแพร่รายงานเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม ในปี 2563 เริ่มใช้งานระบบการจัดการซอฟต์แวร์ ระดับสากลด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EHS) และความยั่งยืน การฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 29.92 ชั่วโมงต่อพนักงานหนึ่งคน ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2563 ถึง 61% การกำ �กับดูแลด้านความยั่งยืน ด� ำเนินการลงนามด้านสิทธิมนุษยชน 90% ได้รับการลงนามโดยหัวหน้า ธุรกิจหลัก 92% ได้รับการลงนามโดยหัวหน้า โรงงาน จัดท� ำและเผยแพร่รายงาน TCFD เป็นครั้งแรกในปี 2563 เปิดตัวโครงการ Injury and Illness Prevention Program (I2P2) ซึ่งช่วยวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบและด� ำเนินการควบคุม ขยายการฝึกอบรมเรื่องการรีไซเคิล ไปใน 3 ประเทศ ได้แก่ โปแลนด์ อินโดนีเซีย และกานา เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน ความหลากหลายทางเพศในที่ท� ำงาน โดยจัดตั้ง Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Committee เปิดตัว ESG Profile แบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการการเข้าถึง ข้อมูลด้าน ESG โรงงานจ� ำนวน 45 แห่ง (41%) บรรลุเป้าหมาย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล และการคัดแยกขยะแก่ผู้บริโภค ทั้งสิ้น 53,585 คน ณ สิ้นปี 2564 การรายงานด้านความยั่งยืน สุขภาพและความปลอดภัย สังคม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=