Indorama Ventures A4 TH

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารจัดการความเสี่ยง จริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และ การก� ำกับดูแลกิจการ - การรีไซเคิลและขยะพลาสติก - การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านการพบปะ การประชุมกลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรม การน� ำเสนอผลงาน การรายงาน และการจัดหา และรายงานข้อมูล ท� ำให้เรามีวิธีการที่หลากหลายในการรักษา ความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่ง ความโปร่งใสนี้ยังสร้างความเชื่อใจและ เป็นพื้นฐานส�ำหรับการให้เงินกู้และเงื่อนไขเงินกู้ที่ดี การเติบโตที่ดีขึ้น - ผลตอบแทนการลงทุน - ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง - การท� ำก� ำไรในระยะยาวที่ยั่งยืน - ความโปร่งใสผ่านการรายงานตามก� ำหนดเวลาอย่างสม�่ ำเสมอ - ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาส หน้า 45 - ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและการก� ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ หน้า 50-67 - รายงานพิเศษเรื่อง การจัดหาการเงินเพื่อความยั่งยืน หน้า 96-97 - การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 68-97 - การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรีไซเคิล หน้า 109-112 ธนาคาร นักลงทุน และผู้ให้ทุน ประเด็นที่สนใจ การมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพันธ์ การตอบสนองในประเด็นต่างๆ การสร้างคุณค่า - การก� ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ - การรีไซเคิลและขยะพลาสติก - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - เราขอความร่วมมือ การสนับสนุนจากผู้น� ำในอุตสาหกรรมและ ด้านนั้นๆ ในการพัฒนานโยบาย ขั้นตอน และกรอบการด� ำเนินงาน และได้แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในกลุ่มอุตสาหกรรมของเรา การเติบโตที่ดีขึ้น - การเติบโตร่วมกันผ่านการมีส่วนร่วมในเรื่องความรู้ด้านความยั่งยืน เฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรม - ธุรกิจที่คล่องตัวและยืดหยุ่น ชีวิตที่ดีขึ้น - การสื่อสารและความร่วมมือที่แข็งแกร่ง - ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและการก� ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ หน้า 50-67 - การขับเคลื่อน การสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 68-97 - การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หน้า 98-123 - การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 124-157 ประเด็นที่สนใจ การมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพันธ์ การตอบสนองในประเด็นต่างๆ การสร้างคุณค่า ที่ปรึกษา (ในด้านธุรกิจ การเงิน ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ) - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารจัดการความเสี่ยง การก� ำกับดูแลกิจการ - การออกกฎหมายและการผลักดันนโยบาย - เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน - อัตราการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ - สุขอนามัยและความปลอดภัย - การมีส่วนร่วมของชุมชน - การรักษาความสัมพันธ์ กับหน่วยงานก� ำกับดูแลเป็นสิ่งส� ำคัญ เนื่องจากเราด� ำเนินธุรกิจในหลากหลายภูมิภาคที่มีรูปแบบกฎหมาย ที่แตกต่างกัน - การเข้าร่วมการประชุมในระดับโลกเป็นประจ� ำเพื่อสนับสนุนนโยบาย ใหม่ๆ สู่อนาคตที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น - ข้อมูลส� ำหรับการพัฒนานโยบาย - การเป็นพันธมิตรและความร่วมมือในการสนับสนุนนโยบายการก� ำกับ ดูแลที่ยั่งยืน การเติบโตที่ดีขึ้น - การเป็นผู้น� ำทางความคิด - ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาส หน้า 45 - สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก หน้า 47 - ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและการก� ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ หน้า 50-57 - การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 68-97 - การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หน้า 98-123 - การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 124-157 รัฐบาลและหน่วยงานก� ำกับดูแล ประเด็นที่สนใจ การมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพันธ์ การตอบสนองในประเด็นต่างๆ การสร้างคุณค่า 40 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางการมีส่วนร่วมทั้งหมด อยู่ในเว็บไซต์หน้าผู้มีส่วนได้เสียของเรา ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=