Indorama Ventures A4 TH

39 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี - พลาสติกและการรีไซเคิล - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของเรา - การมีส่วนร่วมของชุมชนและสิทธิมนุษยชน - จริยธรรมทางธุรกิจที่ดี การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการก� ำกับดูแลกิจการ - การรีไซเคิลและขยะพลาสติก - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ในฐานะผู้ผลิต PET เราให้ความรู้แก่ชุมชนในการแยกขยะพลาสติก อย่างเหมาะสมเพื่อการรีไซเคิล - เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับการ รับรองมาตรฐาน ISO 14001 - เรามีส่วนร่วมกับชุมชนของเราอย่างต่อเนื่องและท� ำงานร่วมกันในการ แสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่ให้ประโยชน์หลายทาง - เรารักษาการยอมรับในการด� ำเนินงานผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในเชิงรุก ซึ่งเป็นพื้นฐานส� ำคัญของไอวีแอล - รักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของเราที่คงอยู่มาอย่างยาวนาน - แสวงหาการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อลงนามในสัญญาและท� ำการ ประเมินด้าน ESG ของซัพพลายเออร์อย่างสม�่ ำเสมอ - มีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรของเราในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์หมุนเวียนชนิดใหม่ เช่น ชุด PPE - สร้างความเชื่อมั่นในสภาพแวดล้อมการท� ำงานที่ปลอดภัยส� ำหรับ ซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาของเรา สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น - ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - การหมุนเวียนที่ดีขึ้น - สภาพแวดล้อมโดยรอบที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่านโครงการสีเขียว การเติบโตที่ดีขึ้น - การได้รับความยินยอมให้ด� ำเนินการ - การด� ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ - ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน - ศักยภาพทางธุรกิจ ชีวิตที่ดีขึ้น - โครงการ CSR ส� ำหรับชุมชน - โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล - สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น - การหมุนเวียนที่ดีขึ้น - ลดขยะพลาสติก PET และท� ำให้หมดไป การเติบโตที่ดีขึ้น - โอกาสในการเป็นพันธมิตรที่เป็นธรรมและโปร่งใส - ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับเวลา - ส่งเสริมความยั่งยืนผ่านจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ของเรา - การด� ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ ชีวิตที่ดีขึ้น - สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี - โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล - การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านการเป็นพันธมิตรในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 74-75 - การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หน้า 98-121 - รายงานพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ หน้า 122-123 - การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 124-157 - ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและการก� ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ หน้า 50-67 - การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หน้า 92-95 - การหมุนเวียนในห่วงโซ่คุณค่าของเรา หน้า 72-73 - สถานที่ท� ำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ หน้า 127-134 ชุมชน ซัพพลายเออร์และคู่ค้า ประเด็นที่สนใจ ประเด็นที่สนใจ การมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพันธ์ การตอบสนองในประเด็นต่างๆ การตอบสนองในประเด็นต่างๆ การสร้างคุณค่า การสร้างคุณค่า ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=