Indorama Ventures A4 TH

SPECIAL EDITION CLIMATE LEADERSHIP IN THE ELEVENTH HOUR The 2021 United Nations Global Compact–Accenture CEO Study on Sustainability Acadia landscape. Photo: Michael Hughes การมีส่วนร่วมกับ UNGC เรามีการรายงาน Communication on Progress (CoP) ประจ� ำปี ในรายงานความยั่งยืนปี 2564 และบนเว็บไซต์ UN Global Compact (UNGC) โดยเราตระหนักถึงความส� ำคัญของโครงการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ด� ำเนินการโดย UNGC เราจึงสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับ UNGC อย่างต่อเนื่อง ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมลงนามตั้งแต่ปี 2562 โดยค่านิยมหลัก ที่สอดคล้องกับค่านิยมของเรานั้น มีส่วนอย่างมากที่ก่อให้เกิดกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ 10 ประการ นอกจากนี้ เรายังเข้าร่วมในรายการโทรทัศน์ของ GCNT “We Shift... World Change” ที่แสดงให้เห็นว่าโครงการให้ความรู้ด้าน การรีไซเคิลของเรา ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนส� ำหรับคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร ในแง่งมุมของการสนับสนุนการพัฒนา อย่างยั่งยืนนั้น โครงการดังกล่าวส่งเสริมการระดมความคิด โครงการริเริ่มใหม่ๆ แนวทางธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์จากภาคเอกชน ชั้นน� ำที่ด� ำเนินงานตามหลัก SDGs เราขอยืนยันอีกครั้งในการให้ค� ำมั่นของเราต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอยู่ในบทบาทที่ดีที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวก เพื่อก้าวไปข้างหน้า เรารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ช่วยเหลือเราอย่างต่อเนื่องในการจัดการกับ ความท้าทายเหล่านี้ รวมถึงสนับสนุนเรา เพื่อไปสู่การบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2564 United Nations Global Compact - Accenture ได้เผยแพร่รายงานพิเศษ ด้านความยั่งยืนที่ชื่อว่า ‘Climate Leadership in the Eleventh Hour’ ซึ่งได้รวบรวมการศึกษา จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหลายบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัทฯ ของเรา ได้แบ่งปัน มุมมองเกี่ยวกับความพร้อมทางการเงินและข้อจ� ำกัดด้านความรู้ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในซีกโลกใต้ ซึ่งผู้น� ำกว่า 65% เชื่อว่าพวกเขาถูกจ� ำกัดด้วยมูลค่าของเทคโนโลยีที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืน “ผู้ด� ำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกส่วนน้อยที่จะมีความมั่นใจในการลงทุนด้านการ รีไซเคิล เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในต้นทุนส่วนนี้” เราได้เข้าร่วมการประชุมระดับสุดยอดผู้น� ำด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดย Global Compact Network Thailand (GCNT) ประจ� ำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “A New Era of Accelerated Actions” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เรามุ่งมั่นในการด� ำเนินงานด้าน ความยั่งยืนอย่างมาก ไอวีแอลได้ร่วมประกาศเจตนารมย์กับบริษัทชั้นน� ำอื่นๆ และภาคเอกชนในประเทศไทย เพื่อบรรลุการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 หรือไม่เกินปี 2613 นายยาซ โลเฮีย ประธาน ESG Council ได้แบ่งปันมุมมองของไอวีแอลต่อการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนของพลาสติก PET ในรายงานของ GCNT เรื่อง “SDGs Mega Trends 2022: New trends for private sectors to transform business and tackle climate change” “ไอวีแอลเชื่อว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งต่อไป เมื่อผู้บริโภคเลือก PET และใช้ระบบการเก็บรวบรวมส� ำหรับ PET โครงสร้างพื้นฐานด้านการรีไซเคิลจะช่วยในการ ปิดวงและน� ำวัสดุเหล่านั้นกลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ PET สามารถช่วยบรรลุเป้าหมาย ด้านสภาพภูมิอากาศของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาอย่างยั่งยืน ไอวีแอลก� ำลัง เปลี่ยนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานแบบเดิมมาเป็นการใช้พลังงานทดแทน สิ่งเหล่านี้แสดง ให้เห็นถึงความเป็นไปได้อย่างชัดเจนในการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตลอดจนการบรรลุ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” 43 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี Click เพื่อรับชม VDO ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRIุิี่ีัิ ำัูี่ีิิัืุ่้่ิ่ั่ืุู่่่๊ืุิ็ู์ิ้ั้ััุู้ ำิั่ัี

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=