Indorama Ventures A4 TH

44 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การประเมินสาระส� ำคัญของไอวีแอล จัดท� ำขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยเป็นไปตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ที่มีการระบุและประเมินหัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การก� ำกับดูแล และเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบ อย่างมีนัยส� ำคัญต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเรา ความเข้าใจเชิงลึกต่อสาระส� ำคัญทางธุรกิจของเรานั้นจะช่วยให้เราสามารถ ด� ำเนินการต่างๆ ได้อย่างตรงจุด และสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกี่ยวกับความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี การประเมินสาระส� ำคัญล่าสุดของเราจัดท� ำขึ้นในปี 2563 ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจความสนใจ ความคาดหวัง และข้อกังวล ของผู้มีส่วนได้เสียของเราได้ลึกซึ้งมากขึ้น เราได้ท� ำการวิเคราะห์ จัดล� ำดับความส� ำคัญ และตรวจสอบประเด็นหลักทั้ง 28 หัวข้อ ซึ่งพบว่าประเด็นสาระคัญหลัก มีทั้งหมด 13 หัวข้อ โดยประเด็นเหล่านี้ท� ำให้เราสามารถเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียถึงการ บริหารจัดการและความส� ำคัญของความยั่งยืนได้อย่างตรงประเด็นและโปร่งใส รวมไปถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะช่วยให้เรา ก้าวไปข้างหน้า ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในสรุปการประเมินสาระส� ำคัญปี 2563 การประเมินสาระส� ำคัญครั้งต่อไปของไอวีแอลจะจัดขึ้นในปี 2565 เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการริเริ่มต่างๆ และผลที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้เสียของเราทั้งภายในและภายนอกองค์กร การประเมินสาระสำ �คัญของไอวีแอล อิทธิพลต่อความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย นัยสำ �คัญของผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ การบริหารการปฏิบัติตามข้อกำ �หนด (กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม) จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และภาวะวิกฤต การกำ �กับดูแลกิจการ การบริหารจัดการของเสีย ความล้าสมัยทางเทคโนโลยี เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ การสร้างความแตกต่าง ทางการตลาด อุตสาหกรรม 4.0 และ การแปลงกระบวนการทำ �งานเป็นดิจิทัล นวัตกรรม พลังงานทดแทน ภาษีพลาสติก ภาษี การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การรีไซเคิล PET และขยะพลาสติก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) การมีส่วนร่วม ของชุมชน ภูมิรัฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ สิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ � ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาทุนมนุษย์ การบริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน • การรีไซเคิล PET และขยะพลาสติก • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รวมถึงการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก) • การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ • อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี • สิทธิมนุษยชน • การพัฒนาทุนมนุษย์ • การบริหารการปฏิบัติตามข้อกำ �หนด (กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม) • จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส • การบริหารจัดการความเสี่ยง และภาวะวิกฤต • การกำ �กับดูแลกิจการ • การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน • ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำ �กับดูแล 13 ประเด็นสาระส� ำคัญหลัก ต่ำ � สูง สูง ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=