Indorama Ventures A4 TH

49 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ความต้องการหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และวัสดุกรอง ที่มีประสิทธิภาพสูงจากทั่วโลกเกินอุปทานอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญ กับจุดสูงสุดของการระบาดใหญ่ การขาดแคลนนี้เป็นอันตราย ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ความต่อเนื่องของระบบการดูแล สุขภาพ และการตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 โดยรวม เราศึกษาสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูงนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อการ ปรับตัวอย่างมีประสิทธิผลและการตอบสนองที่รวดเร็ว ในขณะที่ ปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุโอกาสในการ ตอบสนองความต้องการใหม่เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป ในปี 2564 เราได้เปิดตัว EASY MASK - ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ระหว่างไอวีแอล, DyeCoo และ Stoll ซึ่งเป็นการน� ำหน้ากาก อนามัยทางการแพทย์แบบดั้งเดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ โดยตัว หน้ากากนี้ท� ำมาจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกหลังการบริโภค 100% นอกจากนี้ บริษัท Textilcord ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ เราได้ลงทุนในสายการผลิตส� ำหรับหน้ากากอนามัย ซึ่งจะผลิต หน้ากากเชิงนวัตกรรมนี้เป็นจ� ำนวน 20 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งสามารถ ต่อต้านไวรัสได้โดยตรง โดยถือเป็นอีกหนึ่งความพยายาม เพื่อมีส่วนร่วมเชิงรุกในการควบคุมผลกระทบของ COVID-19 การมีส่วนร่วมในช่วงการแพร่ระบาด ของ COVID-19 ตลอดปี 2563 และ 2564 เราสร้ างผลกระทบเชิงบวก อย่างต่อเนื่องต่อความพยายามในการบรรเทาทุกข์ในช่วง ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส� ำหรับชุมชนทั่วโลกของ เราผ่านมูลนิธิไอวีแอล และกิจกรรม CSR ของกลุ่ม ในปี 2563 กองทุน COVID-19 ของไอวีแอล ก่อตั้งขึ้นด้วยเงินทุนจ� ำนวน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจัดหาสิ่งของที่จ� ำเป็นส� ำหรับชุมชน และโรงพยาบาล • เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ ซัพพลายเออร์และ พันธมิตร • พัฒนาห่วงโซ่อุปทานใหม่ • เสริมสร้างความสามารถ ของซัพพลายเออร์ ให้แข็งแกร่งขึ้น • สร้างห่วงโซ่อุปทาน ทั่วโลกที่คล่องตัว และมองเห็นได้ • จัดทำ �ระบบการทำ �งาน ทางไกล • พัฒนาและปรับปรุง สุขอนามัย ในสถานที่ทำ �งาน • การประเมินผลกระทบ ต่อการวางแผนและ การพัฒนาบุคลากร • นำ �ระบบดิจิทัลและ กระบวนการอัตโนมัติ มาใช้งาน • สร้างความมั่นใจ ในการสื่อสาร • ปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพ การดำ �เนินการ ของโรงงาน • พัฒนาและปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ • รักษาและกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกค้า • สร้างความมั่นใจ ต่อความต้องการและ ความภักดี • สังเกตความเปลี่ยนแปลง ของพฤติกรรม ความต้องการและ ความคาดหวังของลูกค้า • แนะนำ �ผลิตภัณฑ์ใหม่ • ทดสอบแผน ด้านความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ • ท้าทายนโยบาย ระบบและการดำ �เนินงาน ที่มีอยู่ • ปรับปรุงการจัดการ กระแสเงิน • ทบทวนโครงสร้างต้นทุน • เปลี่ยนแปลง รูปแบบธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญและการใช้ประโยชน์จากพลาสติก PET และการรีไซเคิลของเรา ไอวีแอลได้ริเริ่มความร่วมมือในการ รวบรวมและรีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภคเพื่อผลิต ชุด PPE ส� ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเราจัดหาชุด PPE แบบใช้ซ�้ ำได้ 28,000 ชิ้น และชุดเครื่องนอน 1,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์กว่า 200 แห่ง ในประเทศไทย อินเดีย และบราซิล ก้าวไปข้างหน้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ ความยืดหยุ่นของพนักงานและแผนการบริหารจัดการวิกฤต ที่แข็งแกร่งของเรา ส่งผลให้มีการเติบโตที่เกิดขึ้นจาก การด� ำเนินธุรกิจของเราเองถึง 5% ในปี2563 และ 7% ในปี2564 แม้ว่าจะมีการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เราขอขอบคุณทุกคนอย่างมาก ที่ช่วยปกป้องความเป็นอยู่ที่ดี ของพนักงานของเรา และเราหวังว่าจะได้ท� ำงานร่วมกับ พันธมิตรของเรา รวมถึง ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและเป็น ประโยชน์ต่อสังคมในปี 2565 และในอนาคตข้างหน้าต่อไป ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=