Indorama Ventures A4 TH

48 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม รายงาน พิเศษ การเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจ แบบชีวิตวิถีใหม่ (NEW NORMAL) ความปลอดภัยของพนักงานและความเป็นอยู่ที่ดีท่ามกลางการแพร่ระบาด ของ COVID-19 ในขณะที่การระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เราค� ำนึงถึงการดูแลพนักงานของเรามากกว่าที่เคย โดยในปี 2563 และ 2564 เราได้น� ำขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (SOPs) ด้านสุขภาพและความปลอดภัยใหม่มาใช้ในที่ท� ำงานเพื่อ ปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา นั่นคือ พนักงานของเราและครอบครัวของพวกเขา รวมถึงการปกป้องสถานที่ท� ำงานและ การรับรองการปฏิบัติตามหน่วยงานท้องถิ่น ในการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID-19 เราได้ด� ำเนินโครงการส� ำคัญต่างๆ เพื่อปกป้อง พนักงานของเราในขณะด� ำเนินงาน การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ ในปี 2563 และ 2564 โลกให้ความส� ำคัญกับความก้าวหน้าในการ ต่อสู้กับ COVID-19 แต่ผลกระทบที่ตามมายังคงมีอยู่ในหลายระดับ แม้จะมีความพร้อมของวัคซีนมากขึ้น แต่เชื้อCOVID-19 หลายสายพันธุ์ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ผู้คนทั่วโลกมีการปรับตัวเข้ากับ ‘ชีวิตวิถีใหม่’ โดยมีพฤติกรรมและความคาดหวังที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจ ว่าธุรกิจของเรามีความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องในอนาคตท่ามกลาง ความไม่แน่นอนเหล่านี้ เราจึงน� ำแนวปฏิบัติเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้ ในแผนธุรกิจของเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ในปี 2563 เราพบเห็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ของห่วงโซ่อุปทานหลังจากการล็อกดาวน์จากการระบาด ของ COVID-19 วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นท� ำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ โดยมีผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วนทั้งจากธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ Indorama Management Council (IMC) ซึ่งประกอบด้วยผู้น� ำ ของไอวีแอลในทุกหน่วยงานและภาคธุรกิจ ได้เริ่มติดตามการรับมือของไอวีแอลต่อ COVID-19 อย่างใกล้ชิด หน่วยงานด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจได้ตรวจสอบความเสี่ยงและท� ำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารโรงงาน ในท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาการด� ำเนินงานอย่างมีชั้นเชิง พวกเขาปรับใช้แผนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของเรา เพื่อสร้างสมดุลในการด� ำรงชีวิต ความปลอดภัยของพนักงาน และความแข็งแกร่งของธุรกิจของเรา โครงการริเริ่มที่ส� ำคัญในด้านความปลอดภัยและ ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 อำ �นวยความสะดวกในการ ฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน 8,900 คน ที่สถานที่ ดำ �เนินงานในทวีปเอเชีย การทำ �ความสะอาดและ ฆ่าเชื้อเป็นประจำ � โครงการช่วยเหลือพนักงาน ทั่วโลกที่ส่งเสริม ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ ปรับปรุงระบบระบายอากาศ แนวทางปฏิบัติขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการ แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งเสริมสุขอนามัย ส่วนบุคคลและ การสวมหน้ากากอนามัย นโยบายการทำ �งานที่บ้าน (WFH) และการจัดหา อุปกรณ์สำ �นักงานที่สำ �คัญ จดหมายข่าว COVID-19 รายสัปดาห์ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=