Indorama Ventures A4 TH

ได้รับคะแนนเต็ม 100 จากการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ �ปี 2564 ซึ่งประเมิน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทได้รับคะแนนเต็ม เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน จัดตั้ง ESG Council และ คณะกรรมการ ด้านการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก แนวทางการก� ำกับดูแลกิจการและรางวัลที่ส� ำคัญในปี 2564 ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับ คะแนน CG ระดับ “ดีเยี่ยม 5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ได้รับการต่ออายุ การรับรองโครงการ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย (CAC) ในเดือนมีนาคม 2564 52 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=