Indorama Ventures A4 TH

53 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี Independent Directors on the NCCG Committee 100% การกำ �กับดูแลกิจการและ การบริหารการปฏิบัติตามข้อกำ �หนด คณะกรรมการบริษัท ไอวีแอลแต่ งตั้งคณะกรรมการที่มีประสบการณ์ และ ความสามารถสูงในการขับเคลื่อนองค์ กรไปข้ างหน้ า โดยมุ่งเน้นที่การเติบโตทางธุรกิจ คณะกรรมการของเราดูแล กลุ่มธุรกิจของไอวีแอลและก� ำกับดูแลทิศทางของบริษัท ให้ด� ำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและก� ำกับดูแลกิจการ (NCCG) และคณะกรรมการ ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) มีหน้าที่ ช่ วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ า การด� ำเนินงานในแต่ละวันของเราเป็นไปตามหลักการ นโยบาย ขั้นตอนการท� ำงาน และความรับผิดชอบของเรา กา ร รั กษากา ร สื่อส า รที่มีปร ะสิทธิภาพ เ ป็ นพื้นฐ าน ของการท� ำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง ทีมผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท โดยเราสามารถบรรลุตาม ความต้องการทางธุรกิจและยกระดับความเสี่ยงและโอกาส ด้วยการสร้างความสมดุลให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ ของการท� ำงาน เนื่องจากการประเมินผลการด� ำเนินงานมีความส� ำคัญต่อ การก� ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก� ำหนด ดัชนีวัดผลการด� ำเนินงาน (KPIs) ส� ำหรับประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ มบริษัทฯ และกรรมการบริหารท่ านอื่นๆ ตามค� ำแนะน� ำของคณะกรรมการ NCCG เพื่อใช้ส� ำหรับ การประเมินผลการด� ำเนินงานประจ� ำปี กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก� ำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการ NCCG) เป็นกรรมการอิสระทุกท่าน บริษัทฯ ได้รับคะแนน CG ระดับ “ดีเยี่ยม 5 ดาว” จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=