Indorama Ventures A4 TH

การบริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ เทคโนโลยีมีบทบาทส� ำคัญมากขึ้นในธุรกิจระดับโลก และ เราจ� ำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อน จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ข้อมูลส� ำคัญของเราอาจมี ความเสี่ยงหากไม่มีการป้องกันที่เพียงพอ เราจึงท� ำงาน อย่างหนัก เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีมาตรการป้องกันภัยคุกคาม ระดับสูงซึ่งสามารถป้องกันการด� ำเนินการ ระบบ และกระบวนการ ท� ำงานของเราได้เป็นอย่างดี โครงสร้างการก� ำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของไอวีแอล ความยืดหยุ่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของไอวีแอล อยู่ภายใต้การก� ำกับดูแลของคณะกรรมการ ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) และ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับมอบหมายให้พัฒนา นโยบายและขั้นตอนที่เข้มงวด โดยสอดคล้องกับความเสี่ยง ที่องค์กรยอมรับได้ ทีม BCM ท� ำงานร่วมกับทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งกลุ่มและหน่วยงานด้านดิจิทัลที่จัดตั้งใหม่ เพื่อเสริม ความแข็งแกร่งของมาตรการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด� ำเนินการเพื่อพัฒนาแผนบรรเทาความเสี่ยง ทางไซเบอร์ในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการบริษัท สมาชิกของ SRMC และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รองประธาน IT Infra & Security คณะกรรมการก� ำกับความปลอดภัยด้านข้อมูล ผู้จัดการระดับอาวุโส ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (IT) ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย องค์กร (IT) Security Architect, Vulnerability Management Patching หัวหน้าการป้องกันทางไซเบอร์ (IT) Security Operations Center / Incident Response, Threat investigation ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยและ หัวหน้าการก� ำกับดูแล Governance, Risk and Compliance, Security Policy, Audit ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารระดับสูง (IT) คณะกรรมการก� ำกับความปลอดภัยด้านข้อมูล 66 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การกำ �กับดูแล การบริหารจัดการ การดำ �เนินงาน / การนำ �ไปใช้ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=