Indorama Ventures A4 TH

การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ผันผวน ไม่แน่นอน มีความ ซับซ้อนและคลุมเครือในปัจจุบัน กรอบการบริหารจัดการ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ช่วยปกป้องผลประโยชน์ ทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียหลักของเรา รวมถึงชื่อเสียง ขององค์กรและกิจกรรมสร้างมูลค่าต่างๆ เราใช้กรอบการ ด� ำเนินงาน BCM ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 22301 ภายใน ไอวีแอล เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและปรับแผนให้เข้ากับ สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้าง ความมั่นใจในความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยการจัดการทดสอบ อยู่เป็นประจ� ำ ซึ่งจะท� ำให้กลยุทธ์และการวางแผนของเรา แข็งแกร่งขึ้น การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพช่วย ให้มั่นใจได้ว่าเรายังคงสามารถด� ำเนินงานได้ในกรณีที่เกิด ภัยพิบัติ และยังคงรักษาชื่อเสียงและรายได้ขององค์กรไว้ได้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยส� ำคัญที่ ผลักดันให้เราน� ำรูปแบบการด� ำเนินการด้านความเสี่ยงมา บูรณาการกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (ERM) และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อผลักดันให้ เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สมบูรณ์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ทางธุรกิจที่ถูกบูรณาการมากขึ้น แผนด� ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ iPET ในอเมริกาเหนือและเม็กซิโก เราได้พัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ส� ำหรับธุรกิจ PET แบบบูรณาการ (iPET) ในอเมริกาเหนือ และเม็กซิโก ซึ่งเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดและ เป็นจุดส� ำคัญในห่วงโซ่อุปทานของเรา จุดมุ่งหมาย คือการวางกลยุทธ์การฟื้นฟูซึ่งจะช่วยเพิ่มความ คล่องตัวในการด� ำเนินงานของเรา รวมถึงการจัดการ กับการหยุดชะงักของห่ วงโซ่ อุปทานได้ อย่ างมี ประสิทธิภาพ แผนด� ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่ส� ำคัญของไอวีแอล เช่น Global Business Services เสร็จสมบูรณ์ด้วย ‘แผนการกู้คืนจากภัยพิบัติ’ ที่ก� ำหนดขึ้นเพื่อก� ำหนด ระบบและแอปพลิเคชันหลัก เราพิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ในภาพรวมของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และได้เปิดเผยความเสี่ยงส� ำคัญ ที่เกิดขึ้นใหม่ไว้ในรายงานฉบับนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนของเรา ส� ำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ในหน้า 45 ของรายงานฉบับนี้ ส� ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาผลกระทบ อยู่ในหน้า 94 - 106 ของรายงาน ประจ� ำปี 2564 65 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี การวิเคราะห์ความอ่อนไหว การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเป็นสิ่งส� ำคัญในการลดทอนข้อกังวลอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนในอนาคตของธุรกิจ โดยการสร้างแผนงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการตัดสินใจ มุ่งเน้นความยั่งยืนในระยะยาว และส� ำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก� ำกับดูแล ต่อการด� ำเนินงานขององค์กร ด� ำเนินการวิเคราะห์โดยอ้างอิงตามค� ำแนะน� ำของ TCFD เพื่อเป็นแนวทางด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ซึ่งครอบคลุมผลกระทบต่อการผลิต ก� ำไร และ EBITDA ครอบคลุมการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน การด� ำเนินงานต่างๆ และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การวิเคราะห์ความเครียดน�้ ำ การวิเคราะห์ราคาคาร์บอนแบบเงา ความอ่อนไหวทางการเงิน และ ชื่อเสียงขององค์กร ด� ำเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในระดับองค์กรทุกครึ่งปีหรือทุกปี วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความถี่ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=