Indorama Ventures A4 TH

อินโดรามา เวนเจอร์สพร้อมที่จะปลดล็อกผล ที่ได้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของ PET ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อท� ำใหม่อีกครั้ง กลุ่มความร่วมมือ ทางด้านการรีไซเคิล PET แห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา น� ำโดย The Recycling Partnership มีเป้าหมาย ที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าผ่านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับการพัฒนา รวมถึงข้อความที่ถูกสื่อสาร ออกไปเกี่ยวกับการรีไซเคิล PET เรามีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะร่วมปลดล็อกสู่การหมุนเวียนนี้ ผลงานสำ �คัญในปี 2564 มีโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ 1 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ อีกหนึ่งแห่งในประเทศอินโดนีเซีย โดยสามารถรีไซเคิลพลาสติก ได้กว่า 5,000 ล้านตัน 65% ของการลงทุนวิจัยและ พัฒนากลุ่มพลาสติก combined PET และ 50% ของกลุ่มเส้นใย สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่พบ กรณีที่ซัพพลายเออร์ ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ไม่พบ การระบุความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน จากซัพพลายเออร์หลักของกลุ่ม วัตถุดิบและไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบ การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ระดับสากล (LCA) ครอบคลุมถึง 46% จากปริมาณผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) อยู่ที่ 86.16% อัตราการรักษาลูกค้า (CRR) อยู่ที่ 92% คะแนนความพึงพอใจและ ความผูกพันของลูกค้า NPS ที่ 57 71 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=