Indorama Ventures A4 TH

กระบวนการ ของเรา การจัดหา การออกแบบ การผลิต บูรณาการการประเมินประสิทธิภาพ ด้าน ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ซัพพลายเออร์ การจัดซื้อวัตถุดิบที่ยั่งยืนจากแหล่ง ทรัพยากรทดแทนและผลิตภัณฑ์ รีไซเคิล ตลอดจนพลังงานไฟฟ้า ทดแทนเพื่อใช้ในการด� ำเนินงาน ของเรา พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และน�้ ำหนักเบาด้วยการใช้วัตถุดิบที่ ยั่งยืนและสามารถรีไซเคิลได้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การจัดการเมื่อสิ้นสุดอายุ การใช้งานท� ำได้ง่ายขึ้นและการเป็น ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน การออกแบบที่ท� ำให้ย่อยสลายได้ดี และสามารถรีไซเคิลได้ด้วย คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่ง ให้เหมาะสมกับความต้องการ ของลูกค้าและการใช้งาน ประยุกต์แนวคิดความหมุนเวียน เข้ากับการผลิตโดยเพิ่มการใช้ พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ แบบหมุนเวียนและวัตถุดิบตั้งต้น ที่รีไซเคิลได้ ลดการใช้ทรัพยากรที่อยู่ใน ภาวะวิกฤต แทนที่การใช้ทรัพยากร ที่อาจเป็นอันตราย และจัดการขยะ แทนการฝังกลบ • การใช้วัตถุดิบชีวภาพอยู่ที่ 0.2% (ซึ่งเราวางแผนที่จะเพิ่มปริมาณ การใช้ในปีถัดไป) หน้า 161 • จัดซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จากภายนอก 10 เมกะวัตต์-พีค และอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเพิ่ม ก� ำลังผลิตเป็นมากกว่า 31 เมกะวัตต์-พีค หน้า 104 • การใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 7.5% หน้า 100 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 143,000 tCO2e จากการใช้ พลังงานทดแทน หน้า 104 ผู้มีส่วนได้เสีย ซัพพลายเออร์ หน่วยการผลิตของเรา หน่วยการผลิตของเรา พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยการผลิตของเรา ขั้นตอน การดำ �เนินการ ผลงานสำ �คัญ ปี 2564 • ผลิตภัณฑ์ Deja™ หน้า 79 • Easy Mas หน้า 81 • Oxiflow F1700 หน้า 86 • โครงการประกวดนวัตกรรม เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หน้า 75 • โรงงาน 6 แห่ง ใช้พลังงานไฟฟ้า ทดแทน 100% หน้า 104 • 55% จากของเสียทั้งหมด ได้รับการใช้ซ�้ ำ การรีไซเคิล และ น� ำทรัพยากรกลับ หน้า 119 • 78% จากของเสียทั้งหมด ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ หน้า 119 72 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การเป็นผู้น� ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ไอวีแอลสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าแบบหมุนเวียนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจของเรา เราท� ำงาน อย่างหนักเพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวส� ำหรับผู้มีส่วนได้เสียผ่านการออกแบบเชิงนวัตกรรม การผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การขนส่งที่คล่องตัว การสนับสนุนการบริโภคอย่างรับผิดชอบ การรวบรวมขยะเชิงรุก และการรีไซเคิล ที่แพร่หลาย ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=